Numer 4 (85) 2015

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: grudzień 2015 r.
Numer: 4 (85) 2015

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosyBibliografia

 • Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań
 • Prof. dr hab. Dorota Maśniak
  Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego
 • Dr Justyna Orlicka
  Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i misselingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Dr Małgorzata Serwach
  Ubezpieczenia medyczne w prawie polskim oraz w prawie francuskim
 • Prof. dr hab. Magdalena Szczepańska
  Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, radca prawny
  Karencja w ubezpieczeniach w świetle orzecznictwa sądowego

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2014 i 2015)

Articles and treatisesJudical decisions and glossesBibliography

 • Jerzy Łańcucki
  Consumer Protection in the Insurance Sector in the EU Regulations.  Determinants of the Effectiveness of Adopted  Solutions
 • Dorota Maśniak
  The Importance of the Statutory Rules for Making Complaints and the Appointment of the Financial  Ombudsman for Insurance Market
 • Justyna Orlicka
  Prohibition on the Application of  Abusive Clauses and Misselling  in the Revised Consumer and Competition Protection Act
 • Małgorzata Serwach
  Medical Insurance in Polish and French Legal Systems
 • Magdalena Szczepańska
  Insurance Cancellation in a Life Insurance Contract on Someone Else’s Account
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Grace Period in Insurance in the Light of Judicial Decisions

 • Jacek Reps
  A Review of Judicial Decisions Concerning Economic Insurance

 • Sylwia Młodyszewska
  Insurance Bibliography  (selection for the years 2014 and 2015)

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Jerzy Łańcucki
  Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań

W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników i okoliczności, które mogą w przyszłości wpływać na skuteczność już przyjętych bądź przyjmowanych obecnie regulacji w sektorze ubezpieczeń w obszarze ochrony konsumentów. Ocenę ważności tych czynników poprzedzono krótkim opisem rozwiązań dotyczących ochrony konsumentów, które znalazły się w dyrektywie Wypłacalność II, projekcie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz w rozporządzeniu PRIIP. Zdaniem autora artykułu niepokój może budzić sama skomplikowana architektura legislacyjna, która nie sprzyja spójności, proporcjonalności i prostocie przyjętych rozwiązań, determinujących ich skuteczność. Niepokój budzi również duża ilość obowiązków informacyjnych nałożonych na zakłady ubezpieczeń. Konfrontacja ilości i zakresu informacji przedumownych z umiejętnościami finansowymi obecnych i przyszłych klientów zdaje się wskazywać na to, że niekoniecznie będą one miały korzystny wpływ na poprawę ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów dyrektywa Wypłacalność II PRIIP dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń obowiązki informacyjne uwarunkowania skuteczności

 • Dorota Maśniak
  Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ wejścia w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym na stosunki ubezpieczeniowe nawiązywane z osobami fizycznymi. Z uwagi na cel regulacji, jakim jest wzmocnienie ochrony tych ostatnich, szczególnie istotne jest jak wprowadzone regulacje wpływają na sytuację ubezpieczycieli. Obszerność regulacji zmusiła Autorkę do dokonania wyboru poddanych analizie zmian. Zamierzeniem było odniesienie się do tych kwestii, które już przed wejściem w życie ustawy wzbudziły wątpliwości interpretacyjne. Jest to wybór subiektywny i temat, niestety, nie został wyczerpany.

Słowa kluczowe: reklamacja skarga odwołanie postępowanie pozasądowe Rzecznik Finansowy

 • Justyna Orlicka
  Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i zakaz missellingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przynosząca zmiany o bardzo dużej doniosłości dla rynku ubezpieczeniowego. Wprowadzony zostaje nowy tryb abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, czego skutki z pewnością staną się szybko odczuwalne w branży tak powszechnie korzystającej w obrocie z ogólnych warunków ubezpieczeń. W tym nowym trybie kontroli wzorców wzmocnieniu – w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym – ma ulec pozycja Rzecznika Finansowego. Ponadto nowelizacja zawiera nową regulację – adresowaną specjalnie do przedsiębiorców działających w sektorze usług finansowych – przy pomocy której ustawodawca postawił sobie za cel walkę z tzw. missellingiem, którego częste występowanie zostało zaobserwowane i na rynku ubezpieczeniowym. Artykuł poświęcony jest przedstawieniu zmian, wprowadzonych nowelizacją, wraz z zarysowaniem genezy wydania nowych przepisów. Autorka wskazuje także niektóre wątpliwości, jakie powstają na ich tle oraz próbuje ocenić, czy nowe regulacje są w stanie spełnić oczekiwania konsumentów, przedsiębiorców i samego ustawodawcy.

Słowa kluczowe: abstrakcyjna kontrola wzorców umownych misselling konkurencja konsumenci naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

 • Małgorzata Serwach
  Ubezpieczenia medyczne w prawie polskim oraz w prawie francuskim

W ostatnim czasie widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń medycznych w większości systemów europejskich. Rozwój ten związany jest z rozwojem wiedzy medycznej, która powoduje, że można obecnie przeprowadzać coraz bardziej skomplikowane zabiegi, z którymi łączy się ryzyko powstania niezawinionej szkody po stronie pacjenta. Kolejna kwestia to utrudnienia dowodowe, zwłaszcza w zakresie zakażeń szpitalnych oraz możliwość powstania zdarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności żaden z podmiotów ze względu na brak przesłanki winy. Powoduje to, że w wielu systemach europejskich przewidziane zostały różne rozwiązania wprowadzające uproszczony model kompensacji szkód medyczny. W podstawowym zakresie łączy je jedna cecha wspólna – odwołanie się do kompensacji ubezpieczeniowej. W systemie szwedzkim są to ubezpieczenia first party, natomiast w prawie francuskim funkcję tę pełnią ubezpieczenia OC z rozszerzonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W niniejszym artykule Autorka przedstawia genezę ubezpieczeń medycznych oraz przyczyny ich rozwoju. Omawia rozwiązania polskiego ustawodawcy oraz ustawodawcy francuskiego. Przedstawia warunki ubezpieczenia OC w prawie francuskim oraz wątpliwości zgłaszane przez doktrynę prawa. Następnie dokonuje porównania zakresów ochrony ubezpieczeniowej w ramach medycznych ubezpieczeń OC w prawie polskim oraz francuskim zarówno na płaszczyźnie aspektów podmiotowych, przedmiotowych, czasowych oraz kwotowych. Ciekawe zagadnienia odnoszą się do wysokości sumy gwarancyjnej oraz pojęcia wypadku ubezpieczeniowego.Na zakończenie Autorka przedstawia postulaty de lege ferendadla polskiego ustawodawcy wskazując, że obowiązywanie równolegle obok siebie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, co do którego istnieje wiele nierozstrzygniętych pytań nie jest prawidłowe. Trudno bowiem ocenić polskie rozwiązania, jeżeli nie została rozstrzygnięta podstawowa kwestia: czy ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych ma charakter ubezpieczenia majątkowego (OC) czy tez ubezpieczenia osobowego (NNW) oraz czy ma ono obecnie charakter dobrowolny (do 31 grudnia 2016 r.) czy też nadal jest ubezpieczeniem obowiązkowym z odroczonym obowiązkiem ubezpieczenia. Ustalenie tej ostatniej kwestii w znacznym stopniu zniwelowałoby zarówno zastrzeżenia interpretacyjne, jak i wątpliwości praktyczne.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia medyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych uproszczony model kompensacji szkód medycznych szkody medyczne francuski system ubezpieczeń medycznych

 • Magdalena Szczepańska
  Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek

W artykule przedstawiono problematykę rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez osobę trzecią – ubezpieczonego. Analiza przedmiotowego tematu dotyczy zarówno umów ubezpieczenia na cudzy rachunek w formie indywidualnej, jak i grupowej. Przedstawiono charakterystykę umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie uprawnień kształtujących ubezpieczającego i ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia. W dalszej części omówiono istotę uprawnienia do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umownych ogólnych warunków ubezpieczenia. Ostatnia cześć artykułu dotyczy analizy kwestii rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez osobę trzecią – ubezpieczonego w świetle „Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń” opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności zakresu informacyjnego ubezpieczyciela.

Słowa kluczowe: rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia na cudzy rachunek ubezpieczenia grupowe ubezpieczony

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Karencja w ubezpieczeniach  w świetle  orzecznictwa sądowego

Karencja, czyli odłożenie w czasie początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych ryzyk w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jest jedną z konstrukcji prawnych powszechnie używanych w umowach ubezpieczenia. Instytucja ta jest ważna, gdyż m.in. zapobiega nadużyciom w ubezpieczeniach. Polskie przepisy dotyczące  ubezpieczeń gospodarczych nie regulują wprost karencji, stąd pojawia się szereg problemów praktycznych, niektóre z nich rozwiązuje orzecznictwo sądowe, uzupełniając przepisy prawa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranego najnowszego orzecznictwa dotyczącego instytucji karencji oraz niektórych poglądów przedstawicieli doktryny i  praktyki.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność ubezpieczyciela karencja klauzule abuzywne świadczenie główne w ubezpieczeniach składka ubezpieczeniowa

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Jerzy Łańcucki
  Consumer Protection in the Insurance Sector in the EU Regulations. Determinants of the Effectiveness of Adopted  Solutions

The article is an attempt to identify the factors and circumstances that may influence the efficiency of consumer protection regulations that have been already adopted or are being  adopted in the insurance sector.  An assessment of the validity of these factors has been preceded by a short description of the policyholder protection arrangements, which are included in the Solvency II Directive, the proposal for the Insurance Distribution Directive as well as the PRIIP regulation. According to the author of the article what may raise anxiety is the complicated legislative structure itself, which does not contribute to the consistency, proportionality and simplicity of the solutions adopted, determining their effectiveness. Moreover, a large number of information requirements imposed on insurance undertakings causes concern, too. The confrontation of the quantity and scope of pre-contractual information with financial skills of present and prospective customers seems to indicate that they will not necessarily have a positive impact on improving policyholder protection.

Keywords: consumer protection Solvency II Directive PRIIP Insurance Distribution  Directive information requirements determinants of effectiveness

 • Dorota Maśniak
  The Importance of the Statutory Rules for Making Complaints and the Appointment of the Financial  Ombudsman for Insurance Market

The article aims at answering  the question about the impact of the entry into force of the Act  on  complaint handling by financial market operators and the Financial Ombudsman on  insurance relations established with natural persons. In view of the purpose of the act, which is to strengthen the protection of the latter, it is particularly important to determine how the introduced regulations affect the situation of insurers. However, the wide range of regulation forced the author to select  analysed changes with the intention to refer to those issues, which had  already raised interpretative doubts before the law came into effect.  This is a subjective choice and, unfortunately, the topic has not been discussed extensively.

Keywords: complaint grievance appeal non-judicial proceedings Financial Ombudsman

 • Justyna Orlicka
  Abstract Control of Standard Contracts and a New Instrument in the Fight against Misselling  in the Light of the Revised Consumer and Competition Protection Act

On August 5, 2015 an amendment to the Consumer and Competition Protection  Act was adopted, bringing changes of utmost importance for the insurance market. A new model of abstract control of standard contracts has been introduced, the consequences of which will  certainly become quickly felt in the industry that widely uses general terms of insurance. In comparison with the previous legal status the position of the Financial Ombudsman has become strengthened in the new control model. Besides, the amendment includes a new regulation, addressed especially to entrepreneurs operating in the financial services sector, with the help of which the legislator attempts to struggle against so-called ‚misselling’ frequently  occurring in the insurance market. The article is devoted to the presentation of the changes, introduced by the amendment, along with outlining the origins of new regulations. In addition, the author expresses certain doubts that have arisen  and tries to evaluate whether the new regulations are able to meet the expectations of consumers, entrepreneurs as well as the legislature.

Keywords: abstract control of standard contracts misselling competition consumers violation of the collective consumer interests

 • Małgorzata Serwach
  Medical insurance in Polish and French legal systems

In the present article, the author presents the origin of medical insurance and causes of its development. She discusses the solutions adopted by Polish and French legislators. She presents conditions of civil liability insurance in French legal system as well as doubts expressed by legal doctrine. Further, the author compares the scopes of insurance protection within civil liability medical insurance in Polish and French legal systems both on the plain of subjective, objective, temporal and financial aspects. She highlights some interesting issues concerning the amount of the insurance sum and the term of indemnifiable accident. In the end, the author presents de lege ferenda demands for Polish legislator, pointing out that parallel functioning of civil liability insurance and insurance against medical events, in connection with which many unanswered questions arise, is inappropriate.

Keywords: medical insurance civil liability insurance insurance medical accidents simplified model of compensation of losses caused by medical malpractice losses caused by medical malpractice French system of medical insurance

 • Magdalena Szczepańska
  Insurance Cancellation in a Life Insurance Contract on Someone Else’s Account

The purpose of the  article is to discuss  the issue of insurance cancellation by a third party – the  insured. The presented analysis refers to insurance contracts on someone else’s account in both individual as well as group forms. The characteristics of a contract of insurance on someone else’s account has been provided, with a special emphasis on the powers  of the insurant and the  policyholder in the contract of insurance. Furthermore,  the right  of cancellation of insurance coverage has been discussed in the  light of the applicable law and contractual provisions of the general insurance conditions. The final part of the article is devoted to the analysis of the issue of the termination of the cover by a third party – the insured according to” The Guidelines for Insurance Companies about Insurance Distribution” set up by  the Polish Financial Supervision Authority, in particular the scope of the insurer’s information requirements.

Keywords: insurance cancellation insurance on someone else’s account group insurance the insured

st icon=”icon: angle-double-right”]

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Grace Period in Insurance in the Light of Judicial Decisions

[/su_list]

The grace period, that is, the postponement of  the beginning of the period of the insurer’s liability due to certain risks during the term of the insurance agreement, is one of the legal structures commonly used in insurance contracts. This institution is important, because, among other things, it prevents insurance fraud. Polish business insurance provisions do not directly regulate the period of grace. Therefore, there are numerous practical problems, some of which being solved by  the case law, in addition to the legislation. The purpose of this article is to present selected recent judicial decisions concerning the grace period as well as  several views of the representatives of the doctrine and practice.

Keywords: insurer’s liability grace period abusive clauses main benefit in insurance insurance premium