Numer 4 (77) 2013

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: grudzień 2013 r.
Numer: 4 (77) 2013

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyPrzepisy prawneOrzeczenia i glosySprawozdaniaBibliografia

 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD 1 na proces implementacji dyrektywy Wypłacalność II
 • Dr hab. Marcin Orlicki
  O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r.
 • Dr Małgorzata Serwach
  Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej
 • Dr Katarzyna Malinowska, Piotr Świątkowski
  Transgraniczne ubezpieczenia elektroniczne a nowoczesne metody rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej
 • Dr Dariusz Fuchs
  Zawieranie przez polskich ubezpieczycieli umów reasekuracji z reasekuratorami spoza EOG – wybrane zagadnienia
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Karta Produktu – kluczowe informacje dla konsumentów dotyczące ubezpieczeniowych produktów na życie z UFK
 • Jakub Nawracała
  Zasiłki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia – kompensacja czy kumulacja?
 • Dorota Walerjan, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka
  Wybrane aspekty możliwości prawnych i podatkowych podziału wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych

 • Katarzyna Kędziora
  Wpływ zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • dr Bartosz Kucharski, prof. dr hab. Paweł Księżak
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12)

 • Maciej Balcerowski
  Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych – aktualne problemy (konferencja naukowa zorganizowana przez AIDA Polska, Warszawa, 9.X.2013 r.)
 • Ewa Glabas-Ciesielska
  O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych (konferencja Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa, 15.XI.2013 r.)

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2012 i 2013)

Articles and treatises

 • Dr Katarzyna Malinowska, Piotr Świątkowski
  Cross-border Electronic Insurance and Modern Dispute Resolution in the EU

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Jerzy Łańcucki
  Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD 1 na proces implementacji dyrektywy Wypłacalność II

W artykule podjęto próbę opisania i dokonania oceny zakresu i charakteru zmian w projekcie „drugiej dyrektywy zbiorczej” i dyrektywie wprowadzającej zmiany w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego, które w sposób istotny mogą rzutować na ostateczny kształt pakietu Solvency II. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że w obszarze zastosowania środków związanych z wyceną zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia bardziej uwarunkowania polityczne niż charakter rozwiązań technicznych, wpłynęły na opóźnienie decyzji uczestników trilogu. Z kolei w odniesieniu do problemu nadzoru dokonana analiza może prowadzić do wniosku, że przyjmowane rozwiązania mogą wywołać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla poszczególnych narodowych rynków ubezpieczeniowych. Kraje macierzyste międzynarodowych grup finansowych dążą do tego, aby przyjęte regulacje dawały priorytet nadzorowi sprawowanemu w sposób zintegrowany. Kraje goszczące spółki zależne tych grup opowiadają się z kolei za pozostawieniem jak największych kompetencji w rękach lokalnego nadzoru. Przyjmowane obecnie rozwiązania zdają się sprzyjać dużym międzynarodowym grupom finansowym.

Słowa kluczowe: Wypłacalność II pakiet LTG druga dyrektywa zbiorcza mediacja EIOPA finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej

 • Marcin Orlicki
  O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Artykuł dotyczy problemu zasądzania zadośćuczynienia za śmierć najbliższych członków rodziny w sytuacji, gdy nastąpiła ona przed dniem 3 sierpnia 2008 r., tj. przed dniem wejścia w życie art. 446 § 4 k.c. Autor polemizuje z prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego koncepcją, zgodnie z którą zadośćuczynienie takie może być zasądzane na podstawie art. 448 k.c., bowiem spowodowanie śmierci człowieka jest zarazem zerwaniem więzów rodzinnych łączących go z członkami jego rodziny. Argumentacja taka sporadycznie tylko pojawiała się przed rokiem 2008, nigdy zaś przed rokiem 2005. Można więc zasadnie twierdzić, że Sąd Najwyższy interpretując w nowy sposób przepis art. 448 k.c. poszukuje pretekstu, a nie rzeczywistego powodu dla uznania zasadności roszczeń o zadośćuczynienie.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny dobra osobiste więzy rodzinne prawo intertemporalne orzeczenia Sądu Najwyższego

 • Małgorzata Serwach
  Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Problematyka przedawnienia roszczeń, dotychczas niedoceniana przez praktykę ubezpieczeniową, odgrywa coraz większą rolę w procesach odszkodowawczych. Z natury skomplikowana materia cywilistyczna, w ubezpieczeniach rodzi dodatkowe problemy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że w stosunkach ubezpieczeniowych można wskazać wielość roszczeń podlegających przedawnieniu. Tematem niniejszego artykułu jest wskazanie szczególnego rodzaju powiązań pomiędzy przedawnieniem roszczeń ubezpieczeniowych oraz roszczeń stricte odszkodowawczych. Autorka omawia instytucje przedawnienia oraz mechanizm określenia terminu przedawnienia. Wskazuje na odrębności w ustalaniu terminu przedawnienia w przypadku odpowiedzialności deliktowej oraz odpowiedzialności kontraktowej, przedstawia kwestie przerwania biegu przedawnienia według ogólnych przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów odnoszących się do umowy ubezpieczenia. Charakteryzuje nie tylko wątpliwości praktyczne, ale przede wszystkich orzecznictwo sądowe.

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczenia odszkodowawcze przerwanie biegu przedawnienia terminy przedawnienia ubezpieczenia OC

 • Katarzyna Malinowska, Piotr Świątkowski
  Transgraniczne ubezpieczenia elektroniczne a nowoczesne metody rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej

Przedmiotem artykułu jest problematyka ubezpieczeń elektronicznych, a także nowoczesnych metod rozstrzygania sporów. Kwestie te przedstawione zostały na tle europejskich tendencji ustawodawczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki ubezpieczeń elektronicznych w kontekście ich charakteru transgranicznego i powiązanych z tym kwestii prawa prywatnego międzynarodowego, w tym w szczególności wyboru prawa właściwego. Analiza prowadzona w kontekście problemów wynikających ze stosowania najnowszych technologii w procesie zawierania i wykonywania umów prowadzi autorów do wniosku, że pełne wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji dla zwiększenia popularności transakcji transgranicznych, w tym w szczególności ubezpieczeń cross-border w Europie będzie możliwe dopiero wówczas, gdy w proces ten zostaną włączone także nowoczesne metody rozwiązywania sporów, nad wdrożeniem których prowadzone są w Unii Europejskiej intensywne prace ustawodawcze. Zdaniem autorów, funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie będzie możliwe dopiero wówczas, gdy ochrona ważności i efektywności umów zawieranych online rozciągnie się także na etap rozstrzygania sporów. Dlatego też kluczowe wydaje się zwrócenie uwagi na nowoczesne formy mediacji, w tym przede wszystkim możliwości transgranicznego świadczenia działalności mediacyjnej oraz rozwoju platformy ODR (online dispute resolution). Dla rozwoju elektronicznej sprzedaży towarów i świadczenia usług, w tym ubezpieczeń, szybkie zawieranie umów musi wiązać się z możliwością szybkiego rozwiązywania sporów z nich wynikających. Takie możliwości oferuje mediacja i ODR, których zalążki można obserwować w tekstach i projektach stosownych dyrektyw. Wydaje się, że trend ten jest nie do uniknięcia także na polskim rynku ubezpieczeniowym, który, biorąc pod uwagę terminy rozpatrywania spraw przez polskie sądy może jedynie na tym skorzystać.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia online cross-border mediacja ODR

 • Dariusz Fuchs
  Zawieranie przez polskich ubezpieczycieli umów reasekuracji z reasekuratorami spoza EOG – wybrane zagadnienia

Artykuł zawiera prezentację założeń dyrektywy reasekuracyjnej oraz specyfiki regulacji tej działalności w prawie polskim. W sposób szczególny omówiono w oparciu o analizę prawno- porównawczą, zagadnienie działalności reasekuratorów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wskazano także na szczegółowe konsekwencje istniejącego obecnie stanu prawnego w prawie polskim. Autor sformułował również wnioski de lege ferenda postulując, aby w aktualnych pracach nad nową umową o działalności ubezpieczeniowej dokonać absorpcji modelu austriackiego co do określenia miejsca działalności zarówno ubezpieczyciela w ubezpieczeniach bezpośrednich, jak i też reasekuratora.

Słowa kluczowe: reasekuratorzy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prawodawstwo krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej dyrektywa reasekuracyjna ustawa o działalności ubezpieczeniowej umowa reasekuracji

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Karta Produktu – kluczowe informacje dla konsumentów dotyczące ubezpieczeniowych produktów na życie z UFK

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) są jednym z najważniejszych produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Wiele problemów związanych z ich funkcjonowaniem wynika z braku właściwej, wyczerpującej informacji dla klienta, dotyczącej charakteru tego produktu i ryzyka z nim związanego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w dniu 28 sierpnia 2013 r. przyjęła Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z UFK, wprowadzając tzw. Kartę Produktu – dokument zawierający dodatkowe informacje o produkcie, przedstawione w sposób zrozumiały, umożliwiający porównanie z innymi ofertami i poznanie ryzyka, dostarczane klientowi w fazie przedsprzedażowej. Rekomendacja PIU jest zgodna z założeniami projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczące produktów inwestycyjnych (tzw. PRIPs).

Słowa kluczowe: bancassurance ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym dobre praktyki kluczowe informacje o produkcie Karta Produktu

 • Jakub Nawracała
  Zasiłki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia – kompensacja czy kumulacja?

W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wypłaty świadczeń ze środków publicznych na rzecz osób, których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone podczas powodzi, powinien być uwzględniany przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia tego mienia. Autor analizuje dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zbiegu świadczeń odszkodowawczych (w tym z umowy ubezpieczenia) ze świadczeniami z innych tytułów, stając na stanowisku, że rozstrzygnięcie tego zagadnienia sprowadza się do oceny charakteru zasiłku otrzymanego przez poszkodowanego. Jeżeli wysokość zasiłku zależy od wysokości poniesionej szkody, przemawia to za odszkodowawczym charakterem zasiłku. Ta okoliczność natomiast w połączeniu z faktem, że źródłem obu świadczeń (tj. odszkodowania z umowy ubezpieczenia oraz zasiłku dla powodzian) jest to samo zdarzenie (to jest powódź) przemawia za tezą, iż zasiłek powinien być zaliczony na poczet odszkodowania z umowy ubezpieczenia – to jest zmniejszyć kwotę odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela (kompensacja).

Słowa kluczowe: zasiłek dla powodzian powódź ubezpieczenie mienia odszkodowanie ubezpieczeniowe a zasiłek kumulacja/kompensacja odszkodowania z ubezpieczenia i innych świadczeń

 • Dorota Walerjan, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka
  Wybrane aspekty możliwości prawnych i podatkowych podziału wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych

Celem artykułu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań związanych z możliwością współpracy pośredników ubezpieczeniowych, w tym w szczególności w zakresie podziału otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Kwestie te przedstawiono pod kątem współpracy agentów ubezpieczeniowych oraz współpracy pomiędzy brokerami ubezpieczeniowymi. W obu przypadkach omówiono regulacje ogólne, przepisy dotyczące wynagrodzenia oraz poglądy przedstawicieli doktryny i orzecznictwa. Poruszono również problematykę podatkową, wyjaśniając zakres zwolnienia omawianego wynagrodzenia z podatku VAT. Artykuł wpisuje się w bieżące trendy na rynku, na którym coraz częściej pojawiają się zaawansowane formy współpracy, obejmujące kilka podmiotów po stronie pośredników ubezpieczeniowych. W związku z tym konieczna jest dyskusja nad istniejącym stanem prawnym, dopuszczalnym zakresem prowadzenia takiej współpracy oraz potencjalnymi ryzykami, jakie się z tym wiążą.

Słowa kluczowe: pośrednictwo ubezpieczeniowe agent ubezpieczeniowy broker ubezpieczeniowy wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych zakres działalności pośredników ubezpieczeniowych opodatkowanie wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych zwolnienia z podatku VAT

 • Katarzyna Kędziora
  Wpływ zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu na sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń projektowanych lub już opublikowanych zmian w standardach, które mają szczególne znaczenie dla rachunkowości tych podmiotów. W artykule skoncentrowano się na omówieniu takich standardów jak MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia” faza II oraz MSR 18 „Przychody”. Zaprezentowano wpływ powyższych zmian na sytuację finansową jednostki, w szczególności na kształtowanie się wyniku finansowego po wdrożeniu nowych regulacji. Poruszono również zagadnienia związane z przygotowaniem zakładów ubezpieczeń do wdrożenia nowych regulacji.

Słowa kluczowe: MSR MSSF Solvency II rachunkowość sprawozdawczość instrumenty finansowe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycena

 • Bartosz Kucharski, Paweł Księżak
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) w sprawie stosowania art. 433 k.c. do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacj

Teza Przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Jerzy Łańcucki
  Impact of Omnibus II and FICOD 1 Regulations on the Process of the Solvency II Directive Implementation

The present article is an attempt to describe and evaluate the extent and nature of the changes in the proposal for the Omnibus II Directive and Directive introducing changes with reference to the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate, which may exert a decisive influence on the final shape of Solvency II. The analysis which has been carried out shows that in the area of application of the measures relating to the valuation of liabilities embedded in insurance contracts the decision of the trialogue parties has been delayed owing to political conditions rather than the characteristics of the technical solutions. Furthermore, with regard to supervision the undertaken analysis may lead to the conclusion that the adopted measures are likely to cause both positive and negative effects on individual national markets. The home countries of international financial groups seek to ensure that the adopted regime gives priority to supervision in an integrated way. On the other hand, the host countries of subsidiaries of these groups are in favour of leaving as much competence as possible in the hands of the local supervisory authorities. The solutions being currently accepted seem to favour large international financial groups.

Keywords: Solvency II LTG package Omnibus II Directive mediation EIOPA a mixed financial holding company

 • Marcin Orlicki
  About the Possibility of Claims for Compensation for the Death of the Nearest Family Member Deceased before 3 August 2008

The present article discusses the adjudication of compensation for the death of the closest family members, which occurred prior to August 3, 2008, i.e. before the date of entry into force of Article 446 § 4 of the Civil Code. The author argues with the concept presented in the Supreme Court’s judicature, according to which the compensation may be adjudged on the basis of Article 448 of the Civil Code, as causing the death of a person is at the same time breaking the bonds between the family members and the deceased. This argument had occasionally appeared before the year 2008, but never before the year 2005. Consequently, it might be reasonably argued that the Supreme Court, while interpreting the provision of Art. 448 of the CC is seeking an excuse, rather than a real reason for the recognition of the legitimacy of claims for compensation.

Keywords: Compensation for the death of the nearest family member personal rights family bonds, intertemporary law the Supreme Court’s decisions

 • Małgorzata Serwach
  Limitation of Claims for Damages in Judicature and Insurance Practice

There are a lot of claims subject to a statute of limitations in an insurance sector. The aim of the present article is to indicate the specific nature of the relationship between the limitation of insurance claims and pure claims for damages. The author discusses the institution of limitation, the mechanism of determining the limitation period and the consequences associated with the expiry of the limitation period. Moreover, she emphasizes the differences in determining the limitation period in the case of liability in tort and contractual liability. Having presented the issues connected with the start and interruption of limitation periods according to the provisions of the Civil Code and regulations relating to the insurance contract, the author examines the maturity of a claim. Not only does she discuss doubts that arise in practice, but also mainly judicature.

Keywords: limitation claims for damages interruption of the statute of limitation limitation periods liability insurance

 • Katarzyna Malinowska, Piotr Świątkowski
  Cross-border Electronic Insurance and Modern Dispute Resolution in the European Union

The subject of this article is the topic of electronic insurance as well as of modern forms of dispute settlement in the light of European legislation tendencies. The analysis of problems resulting from the application of new technologies in the process of concluding and performing of the contracts, leads the authors to a certain conclusion. According to that conclusion, the increase of the number of transnational transactions, in particular cross-border insurance in Europe by using electronic means of communication will only be possible if new methods of dispute settlement are involved in this process. Intensive works aiming at implementation of such methods in the European Union are in course.

Keywords: insurance online cross-border mediation ODR

 • Dariusz Fuchs
  Conclusion of Reinsurance Contracts by Polish Insurers with Non-EEA Reinsurers – Selected Aspects

The article contains a presentation of the Reinsurance Directive guidelines and specific regulation of this activity in Polish law. The issue of business of reinsurers headquartered outside the European Economic Area has been widely discussed on the basis of a comparative legal analysis. The immediate consequences of the existing legal situation in Polish law have been emphasized. The author has also made de lege ferenda proposals calling for the absorption of an Austrian model into the current work concerning a new insurance contract as for the place of establishment of an insurer in direct insurance as well as a reinsurer.

Keywords: non-EEA reinsurers European Union Member States’ national legislation Reinsurance Directive Insurance Activity Act reinsurance contract

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Product Card – Key Information for Consumers on Unit-Linked Life Insurance Products

Unit-linked life insurance is one of the most important products offered by insurers. Many problems related to their functioning result from the lack of proper and comprehensive information for a client concerning the nature of the product and related risks. To meet the customer expectations the Polish Chamber Of Insurance (PIU) adopted on 28 August 2013 the Recommendation for good information practices regarding unit-linked life insurance. It introduced the so-called Product Card, namely a document containing additional information about the product, presented in an understandable way, enabling to compare it with other offers and to learn about the risk, which is provided to the customer at the pre-sale stage. The PIU’s recommendation is consistent with the objectives of the Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Key Information Documents for investment products (so-called PRIPs).

Keywords: bancassurance unit-linked life insurance good practices key information for products Product Card

 • Jakub Nawracała
  Benefits for Flood Victims and Compensation under Property Insurance Contracts – Compensation or Accumulation

This article contains an evaluation of the question whether the payment of benefits from public funds to people whose property has been damaged or destroyed during the flood should be considered in the payment of compensation under property insurance – by reducing the amount of the insurance compensation obtained by the victim by the amount of allowance. The author analyses the Supreme Court’s judicature concerning the confluence of compensation (including insurance) with other benefits, presenting the view that the resolution of this issue comes down to the evaluation of the nature of the allowance. If the amount of benefit depends on the volume of the damage suffered, it weighs in favour of the compensatory nature of the benefit. This circumstance, however, together with the fact that both benefits ( namely compensation under the insurance contract and benefit for flood victims) have the same source (i.e. flood) weighs in favour of the view that the benefit ought to be included in the compensation under an insurance contract – namely reduce the amount of compensation paid out by an insurer (compensation). The opposite conclusion would lead to the conflict with the principle of fairness of victims enriching themselves due to a loss.

Keywords: benefit for flood victims and property insurance compensation/accumulation of indemnity under insurance and other benefits

 • Dorota Walerjan, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka
  Selected Aspects of Legal and Tax Options for Allocation of Insurance Intermediaries Remuneration

The purpose of this article is to present legal conditions linked to the possibility of cooperation of insurance intermediaries, including in particular the allocation of remuneration received by them. These issues have been examined with special attention paid to cooperation of insurance agents and cooperation between insurance brokers. In both cases, the general regulations, the provisions relating to the remuneration and the views of the representatives of the doctrine and judicature have been discussed. Moreover, tax issues have been addressed, explaining the scope of the VAT exemption. The article reflects current trends in the market, in which there are more and more advanced forms of cooperation, including a few entities on the side of the insurance intermediaries. Consequently, it is necessary to debate on the existing state of the law, the acceptable range of such a cooperation and potential risks it may involve.

Keywords: insurance intermediation insurance agent insurance broker remuneration of insurance intermediaries scope of activity of insurance intermediaries taxation of remuneration of insurance intermediaries the VAT exemption

 • Katarzyna Kędziora
  Impact of Changes of International Accounting Standards on Insurance Companies’ Accounting and Reporting

The purpose of this article is to present the influence on insurance companies’ reporting of proposed or already published amendments to standards, which are of particular importance for accounting of these undertakings. The article focuses on the discussion of standards, such as IFRS 9 „Financial Instruments”, IFRS 4 „Insurance Contracts” phase II and IAS 18 ‚Revenue’. The impact of these changes on the financial situation of the entity, in particular on the development of the financial result after the implementation of the new regulations. Moreover, the issues related to the preparation of insurance undertakings to implement the new regulations have been discussed.

Keywords: IAS IFRS Solvency II accounting reporting financial instruments technical provisions valuation

 • Bartosz Kucharski, Paweł Księżak
  The gloss to the of the Judgment of Seven Judges of the Supreme Court of 19th February 2013 (III CZP 63/12) on the application of the art. 433 of the Polish Civil Code to liability for the loss resulting from flooding a flat from another flat located above it

According to the Glossed Judgment art. 433 does not comprise the situation when a room is overflowed by water leaking through the ceiling from another room situated above. The judgment says that in such a situation a perpetrator is liable on general basis which means that the aggrieved person has to prove negligence. The authors do not agree with the Judgment arguing that the Supreme Court’s argumentation is based on the historical interpretation of the ancient Roman actio de effusis et deiectis which is no longer up to date with modern circumstances when most flats are furnished with running water and sewer systems. According to the authors the art. 433 of the Civil Code, when interpreted according to the Supreme Court’s Judgment, loses its significance.

Keywords: loss liability flooding a flat Seven Judges of the Supreme Court