Numer 3 (84) 2015

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: wrzesień 2015
Numer: 3 (84) 2015

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyPrzepisy prawneOrzeczenia i glosySprawozdaniaBibliografia

 • Prof. dr hab. Marcin Orlicki
  Bezpośrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego  porozumienia
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, dr Małgorzata Serwach
  Problematyka wypłaty osobom małoletnim świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie
 • Prof. dr hab. Wojciech Bijak, dr Arwid Mednis, Stanisław Garstka
  Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
  Emerging Insurance Regulation in the European Union and the United States
 • Dorota Walerjan
  Wspólne świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń przez dwóch lub więcej agentów ubezpieczeniowych w świetle ustawy o VAT
 • Piotr Górecki
  Podstawowe ryzyka ubezpieczeniowe w umowie ubezpieczenia dzieła sztuki

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji  przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • Informacja w sprawie opracowania transgranicznego projektu umownych zasad prawa reasekuracyjnego

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

 • dr Ilona Kwiecień
  Insurance – Challenges for the 21th Century (IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Rydzyna, 18–20 maja 2015 r.)

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2014 i 2015)

Articles and treatises

 • Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski
  Emerging Insurance Regulation in the European Union and the United States

 

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  Bezpośrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego porozumienia

Artykuł zawiera analizę podstawowych założeń bezpośredniej likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w dwóch wariantach. Wariant pierwszy,  jednostronny polega na przyjmowaniu przez ubezpieczyciela OC zlecenia likwidacji szkody od własnego klienta. Wariant drugi,  wielostronny polega na wzajemnym zlecaniu likwidacji szkód przez ubezpieczycieli objętych ogólnorynkowym porozumieniem i – co dyskusyjne – zleceniu poszkodowanego. W artykule podjęte zostały kwestie wpływu wprowadzenia bezpośredniej likwidacji szkód na wzmożenie konkurencji jakościowej pomiędzy ubezpieczycielami (polegającej na poprawie jakości likwidacji szkód).

Słowa kluczowe: bezpośrednia likwidacja szkód ogólnorynkowe porozumienie likwidacja jednostronna likwidacja wielostronna.

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Małgorzata Serwach
  Problematyka wypłaty osobom małoletnim świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie

Umowy ubezpieczenia na życie są zawierane dla zapewnienia stabilności finansowej osobom bliskim, a przede wszystkim małoletnim dzieciom. W polskim prawie brakuje całościowego rozwiązania kwestii wykonywania zarządu nad majątkiem małoletniego dziecka, uwzględniającego realia i oczekiwania społeczne, np. poprzez możliwość ustanowienia w testamencie zasad zarządu majątkiem dziecka. Ten stan prawny rzutuje na wypłatę świadczeń małoletnim uposażonym z tytułu umów ubezpieczenia na życie ze względu na ograniczony wpływ ubezpieczonego rodzica na sposób wydatkowania tej kwoty przez opiekuna dziecka, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów majątkowych dziecka. Zakłady ubezpieczeń wdrożyły procedury mające na celu ochronę, w istniejących granicach prawa, interesów majątkowych uposażonych małoletnich. Zdaniem autorek, celowe jest stworzenie dobrych praktyk rynkowych, aby ujednolicić stosowane procedury, w szczególności ze względu na nacisk ustawodawcy oraz nadzoru ubezpieczeniowego na sprawny sposób realizacji wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Słowa kluczowe: małoletni uposażony ubezpieczenie na życie brak zdolności do czynności prawnych przedstawiciel ustawowy przekroczenie zwykłego zarządu rozporządzenie majątkiem małoletniego dziecka.

 • Wojciech Bijak, Arwid Mednis, Stanisław Garstka
  Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej

W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do organizacji procesu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową w Polsce. Główną rolę w tym procesie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odgrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1210). Dla osiągnięcia wysokiej skuteczności działań konieczne jest zaangażowanie zarówno zakładów ubezpieczeń, Policji, jak i prokuratury. Na UFG spoczywa obowiązek takiego zorganizowania obiegu informacji, aby zakłady ubezpieczeń zmniejszyły swoje straty z tytułu nienależnie wypłaconych odszkodowań, a organy powołane do ścigania przestępstw zwiększyły skuteczność wykrywania i przeciwdziałania zjawisku. Omówiono podstawy prawne uprawnień i ograniczeń w organizacji procesu, proponując rozstrzygnięcie wybranych wątpliwości interpretacyjnych, oraz uporządkowano słownik pojęć. W dalszej kolejności zaprezentowano kilka ważnych elementów procesu, takich jak metody identyfikacji czy zorganizowanie bazy wiedzy, których wykorzystanie zapewni wysoką skuteczność działań, a jednocześnie umożliwi poszanowanie słusznych praw z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej.

Słowa kluczowe: przestępczość ubezpieczeniowa fraud baza wiedzy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Krzysztof Ostaszewski
  Nowe kierunki rozwoju nadzoru ubezpieczeń w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Na globalnym rynku ubezpieczeń dokonuje się proces głębokich i znaczących zmian. Ubezpieczenia nabrały charakteru globalnego bardziej niż kiedykolwiek w historii. Unia Europejska jest  największym jednolitym rynkiem ubezpieczeń, zwłaszcza w obliczu wprowadzenia jednolitego systemu prawa i nadzoru w ramach dyrektywy Wypłacalność II w  2016 r. Kryzys finansowy spowodował głębokie zmiany w nadzorze instytucji finansowych, zwłaszcza w kwestii ryzyka systemowego i koncepcji systemowo ważnych instytucji finansowych. Wszystkie te zmiany prowadzą do dalszej globalizacji instytucji finansowych, w tym ubezpieczeń. Ale Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nadal są bardzo odmiennym od reszty świata rynkiem ubezpieczeniowym. W artykule autor zadaje pytanie, czy zbliżenie europejskiego i amerykańskiego rynku ubezpieczeniowego, proponowane w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, jest możliwe i realne. Obecna struktura i tradycja obu rynków czyni odgórnie narzucone partnerstwo trudnym do wprowadzenia. Wskazane jest raczej podejście stopniowej harmonizacji bez niepotrzebnych szoków dla istniejących struktur i tradycji.

Słowa kluczowe: wymagania kapitałowe wypłacalność Wypłacalność II nadzór ubezpieczeń.

 • Dorota Walerjan
  Wspólne świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń przez dwóch lub więcej agentów ubezpieczeniowych w świetle ustawy o VAT

W artykule przedstawiono wybrane problemy z zakresu podatku VAT powstające w odniesieniu do umów o wspólne przedsięwzięcie, zawieranych przez agentów ubezpieczeniowych w celu wspólnego świadczenia usług pośrednictwa na rzecz zakładu ubezpieczeń. Nie ulega wątpliwości, że formuła współpracy ubezpieczyciela z agentami działającymi w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” cieszy się rosnącą popularnością. Popularność ta wynika zarówno z przesłanek prawnych (regulowany charakter rynku, planowana nowelizacja prawa w odniesieniu do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej), jak i z dostępnej w omawianym modelu optymalizacji podatkowej, związanej z możliwością bardziej elastycznego zastosowania zwolnienia z podatku VAT. Choć z prawnego punktu widzenia brak jest przeciwwskazań dla dystrybucji umów ubezpieczenia w opisanym modelu współpracy, to należy uwzględnić, że stanowi on novum na polskim rynku. Stąd jego wdrożenie powinno każdorazowo zostać poprzedzone odpowiednią analizą prawną, jak również szczegółową analizą i planowaniem podatkowym – co pozwoli na eliminację ewentualnych ryzyk, a także pełne wykorzystanie dostępnych możliwości optymalizacyjnych.

Słowa kluczowe: podatek VAT zwolnienie z VAT pośrednictwo ubezpieczeniowe agent ubezpieczeniowy.

 • Piotr Górecki
  Podstawowe ryzyka ubezpieczeniowe w umowie ubezpieczenia dzieła sztuki

Celem artykułu jest wskazanie i opis najbardziej charakterystycznych ryzyk ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach dzieł sztuki. Autor, zwracając uwagę na niestandardowość dzieł sztuki, zauważa, że zakres i rodzaj ochrony ubezpieczeniowej będzie w wypadku tych ubezpieczeń wyjątkowo zróżnicowany. Mimo tak indywidualnego charakteru omawianego przedmiotu ubezpieczenia istnieje możliwość wyszczególnienia ryzyk najbardziej relewantnych dla tego typu ubezpieczeń. Pierwszym z nich jest ryzyko kradzieży dzieła sztuki, drugim działalność żywiołów, w ramach trzeciej grupy ryzyk są umieszczone pozostałe ryzyka powszechne w praktyce ubezpieczeniowej – ryzyko dewastacji dzieła sztuki, ryzyka w transporcie  i  podczas renowacji dzieła sztuki. Artykuł, poza odwołaniem się do orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz literatury z zakresu rynku dzieł sztuki, zawiera odniesienia historyczne, kulturowe oraz gospodarcze.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia dzieł sztuki ryzyko ubezpieczeniowe.

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  Direct Claim Settlement after the Conclusion of General Market Agreement by Insurers

The article contains an analysis of the basic assumptions of direct claim settlement in motor  third party liability insurance in two options: a unilateral settlement by a liability insurer  of a claim of their own clients and a multilateral variant consisting in mutual ordering of loss adjustment  by insurers covered by a general market agreement  and  – what is questionable –  of a victim.  Furthermore, the article discusses the influence of direct claim settlement upon the reinforcement of the quality competition among insurers (to improve the quality of claim settlement).

Keywords: direct claim settlement general market agreement unilateral settlement multilateral settlement.

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz,  Małgorzata Serwach
  The Issue of  Payments of  Life Insurance Contract Benefits to Minors

Life insurance contracts are mostly concluded  to protect the financial stability of the relatives, and especially minor children. Polish law lacks a comprehensive solution to the issues of exercise of  asset management  of the minor child, which will take into account  social reality and expectations, for example, through the possible establishment of the principles of the child’s property administration by means of last will and testament. This legal status influences the payment of benefits to minor beneficiaries under life insurance contracts because of the insured parent’s limited impact  on the way of spending  this amount by the child’s  guardian, and particularly the protection of  the child’s financial interests. Insurance companies have implemented procedures to safeguard the economic interests of beneficiaries, including minors within the existing legislative limits, by indicating the amount  for which it is necessary to present the family and guardianship court’s decision for the payment of benefits. According to the authors, it is appropriate to create a good market practice to standardize applied procedures, principally due to the pressure of legislators and insurance supervision on the efficient  payment of insurance benefits.

Keywords: minor beneficiary life insurance lack of legal capacity legal representative exceeding the ordinary management disposal  of  the minor child’s assets.

 • Wojciech Bijak, Arwid Mednis, Stanisław Garstka
  Statutory Powers and Capacity for Action of the Insurance Guarantee Fund in the Context of Insurance Crime

The article presents a comprehensive approach to the organization of the process of the identification and verification of phenomena related to insurance crime in Poland. The main role in this process, in the field of motor insurance is played by the Insurance Guarantee Fund thanks to the amendment to the Act on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurance Bureau of 19 August 2011 (Journal of Laws of 2011, No 205, item 1210). It is necessary to involve insurance companies, the police as well as the public prosecutor’s office in order to achieve high efficiency of actions. It is the Insurance Guarantee Fund, which is responsible for organising such information circulation that insurance companies will be able to reduce their losses caused by false insurance claims, whereas the bodies set up to prosecute crimes  could increase the effectiveness of detection and prevention of these offences. Furthermore, the legal basis for the powers and limitations of the organization process and its several important elements, such as methods of identification and organization of the knowledge base, the application of which will guarantee high performance on the one hand, and enable to respect legitimate rights of personal data protection and insurance secrecy, on the other hand.

Keywords: insurance crime fraud knowledge base Insurance Guarantee Fund (UFG).

 • Krzysztof Ostaszewski
  Emerging Insurance Regulation in the European Union  and  the United States

The global insurance market is undergoing deep and dramatic change. The insurance business is more global than ever. The  European Union has become the largest single insurance market in the world, with a new integrated set of rules effective 2016. The financial crisis has brought about new approaches to capital and prudential regulation in general, especially with respect to systemic risk and systemically important financial institutions. These new developments lead towards greater globalization of insurance. But the United States market remains a singular one with different regulation structure than the rest of the world. We ask if recent attempts for greater unity of the EU and the U.S. market proposed under the  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) can bring greater convergence and unity between these two markets. We propose that a purely top-down approach may lead to significant friction with the existing structures and traditions, and a more evolutionary approach is more likely to succeed in creating a more efficient global insurance market.

Keywords: Risk-Based Capital solvency Solvency II insurance regulation.

 • Dorota Walerjan
  Joint Insurance Mediation Services for an Insurance Undertaking by Two or More Insurance Agents in the Light  the VAT Act

The article discusses selected VAT issues arising from the joint venture agreements, concluded by the insurance agents to provide mediation services for insurance undertakings. Undoubtedly, the formula of cooperation between the insurer and agents acting within the framework of a joint venture is getting more and more popular. Such a popularity results  from both  legal premises (regulated nature of the market, planned  revision of the law related to the pursuit of insurance activity) and  the tax optimisation model, with a more flexible application of the VAT exemption. Although from the legal point of view there is no impediment to the distribution of insurance contracts in the described  model of cooperation, it should be emphasized that it is a novelty on the Polish market. Hence, its implementation should always be preceded by an appropriate legal inquiry together with a detailed tax  analysis and planning, which will allow to eliminate potential risks, as well as fully benefit from the available optimisation opportunities.

Keywords: VAT tax VAT exemption insurance mediation insurance agent.

 • Piotr Górecki
  Basic  Insurance Risks in Insurance of Works of Art

The aim of the article is to indicate and describe the most characteristic insurance risks in insurance of artworks. The author, bearing in mind the non-standard nature of the works of art, observes that the scope and type of insurance coverage will be exceptionally diverse in this case  and will frequently require  a tailor-made  insurance product. Despite an individual character of the discussed subject of insurance it is possible to specify the  most relevant risks for this type of insurance. Firstly, it is  the risk of artwork theft. Secondly, there are damages caused by natural disasters, whereas the third group consists of  the remaining risks common in insurance practice, such as the risk of devastation of works of art,  risks in transit and risks during the restoration of artworks. In addition to relating to case law, legal and art market literature, the article contains historical, cultural and economic references.

Keywords: property insurance insurance of works of art insurance risk