Numer 2(99) 2019

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: czerwiec 2019 r.
Numer: 2 (99)

Spis treści:

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i Glosy

 • Jerzy Łańcucki
  Wpływ innowacyjnych technologii na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
 • Marcin Orlicki
  Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?
 • Małgorzata Serwach
  Ustawowy obowiązek oceny potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Aspekty prawne prowadzenia strategii reklamowej przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Dorota Maśniak
  Komplementarność świadczenia usług ubezpieczeniowych z usługami innego rodzaju, czyli tzw. sprzedaż krzyżowa
 • Jan Byrski, Henryk Hoser
  Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
 • Monika Szaraniec,  Mariusz Fras
  Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń. Wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym
 • Katarzyna Malinowska
  Ocena ryzyka w ubezpieczeniach a nowe technologie w kontekście zasad umowy ubezpieczenia
 • Piotr Wrzesiński
  Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce
 • Jakub Pokrzywniak
  Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu
 • Michał P. Ziemiak
  Pre-contractual Information Duties of Insurers. A German and Polish Approach

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • Grzegorz Wolak
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2018 r. (III CZP 29/18) w sprawie dziedziczności uprawnienia żądania waloryzacji renty odroczonej

Streszczenia artykułów: English Polski

Jerzy Łańcucki
Wpływ innowacyjnych technologii na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
Coraz częściej innowacyjne technologie są wykorzystywane również na rynku ubezpieczeniowym. Jednak analizując i oceniając ich wpływ na ten rynek, należy brać pod uwagę nie tylko dystrybutorów produktów i usług ubezpieczeniowych, ale i instytucje realizujące zadania regulacyjne i nadzorcze, a także, a może przede wszystkim, klientów i konsumentów.
W artykule starano się przeanalizować przesłanki, korzyści i bariery związane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem analityki dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji oraz możliwości absorpcji innowacyjnych produktów i usług przez ich nabywców. Zwrócono uwagę na to, że przy ocenie przydatności innowacyjnych technologii na rynku ubezpieczeniowym ważne jest konfrontowanie oferty produktowej przedstawionej przez zakłady ubezpieczeń i pośredników z oczekiwaniami, potrzebami i umiejętnościami nabywców tych produktów.

Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeniowy InsurTech analityka dużych zbiorów danych sztuczna inteligencja umiejętności cyfrowe klientów i konsumentów

Marcin Orlicki
Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?
Artykuł dotyczy funkcji i sposobu przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań klientów, która została przewidziana przez przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Autor określa warunki, które muszą zostać spełnione, by uznać analizę za przeprowadzoną w sposób prawidłowy, etapy jej dokonywania oraz funkcje, którym mają służyć działania dystrybutora ubezpieczeń. Klient ma prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na zadawane przez dystrybutora pytania oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia bez uwzględnienia wniosków płynących z przeprowadzonej analizy. Nigdy jednak analiza nie powinna być przeprowadzana w sposób pozorny. Autor wskazuje niebezpieczeństwa, które wynikają z takiego sposobu przeprowadzenia analizy.

Słowa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeń analiza potrzeb i wymagań klienta UFG dystrybutor ubezpieczeńustandaryzowany dokumentprodukt ubezpieczeniowy

Małgorzata Serwach
Ustawowy obowiązek oceny potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule są ogólne zasady oceny potrzeb i wymagań klienta wraz z podaniem motywów wprowadzenia tego obowiązku oraz wskazaniem różnic pomiędzy ww. ustawowymi pojęciami. Następnie Autorka przedstawia problematykę ustalenia potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach OC. Zwraca uwagę, że – ze względu na specyfikę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – zasadniczą potrzebą klienta w ubezpieczeniach OC jest zawarcie umowy ubezpieczenia z jak najpełniejszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwieństwie bowiem do innych typów ubezpieczeń, w których przypadku istotne znaczenie może mieć także proces likwidacji szkody oraz wysokość uzyskanego odszkodowania, w ubezpieczeniach OC klient chce uzyskać gwarancję, że w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej nie będzie zobowiązany do jej osobistego naprawienia. Obowiązek ten „przejmie” bowiem za niego ubezpieczyciel, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC. Klientem w ubezpieczeniach OC, którego potrzeby i wymagania są przedmiotem analizy nie jest poszkodowany, lecz ubezpieczający (ubezpieczony).

Słowa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeń potrzeby i wymagania klienta ubezpieczenia OC broker ubezpieczeniowy przedumowne obowiązki ustawowe

Beata Mrozowska – Bartkiewicz
Aspekty prawne prowadzenia strategii reklamowej przy dystrybucji ubezpieczeń
Prowadzenie skutecznego marketingu oraz reklamowania usług własnych stanowi jeden z ważniejszych obszarów działalności zakładu ubezpieczeń.Poprzez reklamę budowany jest wizerunek ubezpieczyciela oraz przekazywana jest informacja o oferowanych produktach i zakresie prowadzonej działalności. Ponieważ produkty ubezpieczeniowe są niematerialne, ich jakość jest niesprawdzalna w momencie nabycia, o wyborze oferty decyduje zaufanie klientów, że przyrzeczona obietnica wypłaty świadczenia ziści się, jeżeli w przyszłości wystąpi określone zdarzenie.

Słowa kluczowe: zarządzanie produktem ubezpieczeniowym strategia dystrybucji ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny dystrybucja ubezpieczeń reklama

Dorota Maśniak
Komplementarność świadczenia usług ubezpieczeniowych z usługami innego rodzaju, czyli tzw. sprzedaż krzyżowa

Rozważania ujęte w artykule koncentrują się na normach wynikających z treści art. 10 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dotyczy on tzw. pakietyzacji usług ubezpieczeniowych z innymi rodzajowo usługami lub sprzedażą rzeczy. Komplementarność świadczenia usług ubezpieczeniowych rodzi zagrożenie misselingu. Stąd dążenie prawodawcy do ograniczania swobody w zakresie dystrybucji ubezpieczeń poprzez dodatkowe obowiązki informacyjne nałożone na pośredników ubezpieczeniowych, do których przede wszystkim adresowana jest poddana analizie regulacja.

Słowa kluczowe: sprzedaż łączona dystrybucja ubezpieczeń pakiet ubezpieczeń pośrednictwo ubezpieczenioweusługa ubezpieczeniowa

Jan Byrski, Henryk Hoser
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zmian w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej związanych z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Autorzy skupiają się na wybranych zagadnieniach, które w ich ocenie są szczególnie istotne z puntu widzenia działalności zakładów ubezpieczeń w kontekście wprowadzonych zmian.

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych przetwarzanie danych osobowych zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Mariusz Fras, Monika Szaraniec
Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń. Wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym
Wprowadzanie nowych technologii w dystrybucji ubezpieczeń wydaje się być nieuchronne i powinno się odbywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Proces ten jednak jest związany z wieloma problemami prawnymi w sferze regulacyjno-nadzorczej, jak i cywilistycznej. Cyfrowe doradztwo, sztuczna inteligencja, cyfrowe ubezpieczenia cross sellers, Big Data Analytics i generowanie danych klientów, Internet rzeczy, a także podmioty stosujące technologię blockchain do zarządzania umowami ubezpieczeń, ich likwidacją oraz roszczeniami klientów stanowią konkurencję dla tradycyjnych (klasycznych) metod działalności dystrybutorów ubezpieczeń. Rozważania, z racji ograniczonej objętości artykułu, sygnalizują jedynie w wybrane problemy prawne (w prawie krajowym, jak i unijnym), dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym.

Słowa kluczowe: InsurTech dystrybutorzy ubezpieczeń profilowanie klienta zautomatyzowane zawieranie umówcyfrowy ekosystempiaskownica regulacyjna

Katarzyna Malinowska
Ocena ryzyka w ubezpieczeniach związanych z nowymi technologiami w kontekście zasad umowy ubezpieczenia
Autorka artykułu przedstawia tendencje w zakresie dokonywania oceny ryzyka w zmieniającym się świecie. Proces underwritingu został poddany analizie pod kątem prawnym, także w świetle zmieniających się regulacji prawnych, a ponadto w kontekście nowych technologii obecnych coraz szerzej w ubezpieczeniach. Celem artykułu jest ustalenie, czy technologia powoduje konieczność zmiany podejścia do zasad umowy ubezpieczenia i odpowiedź na pytanie, czy korzystanie przez ubezpieczycieli z nowych technologii w procesie oceny ryzyka, czy też pojawiające się nowe ryzyka zależne od nowych technologii, mają wpływ na zasady rządzące umową ubezpieczenia.

Słowa kluczowe: undewriting ocena ryzyka umowa ubezpieczenia dobra wiaratransparentność

Piotr Wrzesiński
Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce
Zastosowanie nowoczesnych technologii w działalności gospodarczej ma na celu przede wszystkim uproszczenie procesów biznesowych, ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, jak również poprawę jakości usług oferowanych klientom. Jest to także odpowiedź na zmieniające się preferencje klientów, którzy w coraz większym stopniu korzystają z rozwiązań cyfrowych. Rozwiązania technologiczne mogą być w szczególności wykorzystane w procesie dystrybucji ubezpieczeń, który w ostatnich latach stał się znacznie bardziej wymagający, ze względu na wejście w życie szeregu przepisów regulujących dystrybucję umów ubezpieczenia. Zmiany te mają głównie na celu zapewnienie podjęcia przez klienta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy, ze względu na szerokie wymogi informacyjne, jak również dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb klienta. Wykorzystanie aplikacji mobilnych, Big Data, sztucznej inteligencji, czy technologii blockchain, może pozwolić na uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów w procesie dystrybucji umów ubezpieczenia. Artykuł jest próbą wskazania głównych możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych, zarówno w odniesieniu do wymagań stawianych dystrybutorom ubezpieczeń, jak i w odniesieniu do możliwych do wykorzystania technologii. Omówiono również wybrane bariery, które w ocenie autora istotnie ograniczają możliwość rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia dystrybucja ubezpieczeń badanie potrzeb klienta obowiązki informacyjnenowoczesne technologieochrona danych osobowych

Jakub Pokrzywniak
Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu

Niniejsze opracowanie dotyczy formy czynności dokonywanych przez strony umowy ubezpieczenia na etapie przedkontraktowym. Poddano w nim analizie wybrane przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dotyczące formy poszczególnych czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia. Porównanie to wykazuje brak konsekwencji ustawodawcy co do wymogów formalnych stawianych komunikacji przyszłych kontrahentów. Trudno uznać, że przepisy te realizują jakiś jeden, spójny zamysł ustawodawcy – przeciwnie – nasuwa się wrażenie przypadkowości. Kodeks cywilny, który kreuje wymogi najsurowsze, „nie nadąża” za rozwiązaniami przyjmowanymi w pozostałych ustawach, zwłaszcza tymi, które mają swoje źródło w prawodawstwie unijnym. W konsekwencji tych ustaleń, sformułowano postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: deklaracja ryzyka badanie wymagań i potrzeb klienta ustandaryzowany dokument forma pisemnatrwały nośnikstrona internetowa

Michał P. Ziemiak
Przedkontraktowe obowiązki informacyjne ubezpieczycieli z perspektywy prawa niemieckiego i polskiego (artykuł w języku angielskim)

Prawo do informacji stanowi jedno z podstawowych narzędzi ochrony konsumentów i klientów w ubezpieczeniach. Implementacja Dyrektywy o Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD) – przynajmniej w teorii – miała poszerzyć dostępność oraz zakres informacji o produktach ubezpieczeniowych. I choć dyrektywa wprowadziła pewne nowe rozwiązania, to jednak przedkontraktowe obowiązki ubezpieczycieli wciąż pozostają podstawowym źródłem wiedzy dla ubezpieczających czy ubezpieczonych (choć państwa członkowskie UE w różny sposób kształtują przepisy w omawianym zakresie). Celem niniejszego artykułu jest próba spojrzenia na współczesne uregulowania przedkontraktowych obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń w prawie polskim oraz niemieckim, a także przeprowadzenie podstawowej analizy prawno-porównawczej rozwiązań przyjętych na skutek implementacji IDD. Pierwsza część artykułu zawiera podstawowe rozważania na temat niemieckiego i polskiego prawa ubezpieczeniowego w kontekście implementacji IDD. Kolejne rozdziały odnoszą się do tzw. testu wymagań i potrzeb oraz ogólnych przedkontraktowych obowiązków informacyjnych w niemieckiej ustawie o umowie ubezpieczenia (VVG) oraz polskiej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (UDU). Artykuł zamykają wnioski i konkluzje.

Słowa kluczowe: informacja ubezpieczenie VVG kodeks cywilny IDD

Translation of Summaries into English– Anna Tulińska

Jerzy Łańcucki
The Impact of Innovative Technologies on the Insurance Market Operation
Innovative technologies are being increasingly used on the insurance market, as well. However, while analyzing and assessing their impact on the market what must be taken into account are not only distributors of insurance services, but also institutions performing regulatory and supervisory tasks, and perhaps above all, customers and consumers.
The present article seeks to analyze the conditions, benefits and barriers associated with the application of innovative technologies with special regard to big data analytics, artificial intelligence and the possibility of absorption of innovative products and services by their customers. It has been emphasized that while evaluating the suitability of innovative technologies for the insurance market it is vital to confront product offers provided by insurance undertakings and intermediaries with the expectations, needs and skills of the purchasers of these products.

Keywords: insurance market InsurTech analytics of large data sets artificial intelligence digital skills of customers and consumers

Marcin Orlicki
Client Needs Analysis – Accurate or Apparent?
The article is aimed at examining the functions and method of conducting the analysis of customer needs and requirements, which was laid down in the provisions of the Insurance Distribution Act. The author defines the conditions that must be met in order to perform a proper analysis, its stages as well as functions to be fulfilled by the insurance distributor. The customer has the right to refuse to answer the distributor’s questions and to conclude the insurance contract without taking into account the conclusions drawn from the analysis. However, never should the analysis be carried out in a way that is apparent. The author points out dangers resulting from the survey performed in such a way.

Keywords: insurance distribution analysis of customer needs and requirements insurance distributor standardized documentinsurance product

Małgorzata Serwach
The Statutory Duty of Customer Needs and Requirements Assessment in Liability Insurance
The article aims at considering the general rules for the assessment of customer needs and requirements as well as presenting the reasons for the introduction of this obligation and showing the differences between the above-mentioned legal concepts. Furthermore, the author examines the necessity to recognize the customer needs and requirements in the civil liability insurance. She emphasizes that, due to the nature of the civil liability insurance, it is a fundamental need of the liability insurance customer to conclude an insurance contract with the insurance cover as comprehensive as possible. In contrast to other types of insurance, in the case of which the claims settlement or the amount of compensation are also important, in liability insurance customers want to obtain a guarantee that in the event of an injury to a third party they will not be obliged to compensate it personally. This obligation will be ‘taken over’ by the insurer, with whom the liability insurance contract has been signed. It is the policyholder (the insured) and not the injured who is the liability insurance customer, whose needs and requirements are analyzed.

Keywords: insurance distribution customer needs and requirementst civil liability insurance insurance broker precontractual statutory obligations

Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Legal Aspects of an Advertising Strategy Conducted in Insurance Distribution
Effective marketing and advertising of services is one of the most important areas of the insurance undertaking’s activity, like in the case of any other business entity. Thanks to advertising the insurer’s image is built and information presented about the offered services and conducted business. It is particularly important for insurance companies, whose products are intangible and their quality cannot be checked at the moment of their acquisition. In principle, what largely determines the choice of a certain offer is the consumer confidence that the promise of the payment of benefits will be fulfilled, if a certain event occurs in the future.

Keywords: insurance product management distribution strategy advertising information insurance distribution  advertising

Dorota Maśniak
Complementarity of the Provision of Insurance Services and Services of a Different Kind, i.e. Cross-Selling
This article focuses on discussing the standards laid down in Article 10 of the Insurance Distribution Act. It concerns the so-called packages of insurance services and other services or sale of things. Complementarity of the provision of insurance services poses the threat of misselling. Hence, the legislature desires to limit the freedom of insurance distribution by additional information obligations imposed on insurance intermediaries, to whom the analyzed regulation is primarily addressed.

Keywords: bundled package insurance distribution  tinsurance package  insurance mediation insurance service

Jan Byrski, Henryk Hoser
The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data
The purpose of this article is to present the key changes in the provisions of the Insurance and Reinsurance Activity Act related to the enactment of the act amending certain laws with a view to ensuring the application of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC. The authors concentrate on selected issues, which, in their opinion, are particularly important from the point of view of insurance undertakings in the context of the introduced changes.

Keywords: protection of personal data processing of personal data automated decision-making profiling

Mariusz Fras, Monika Szaraniec
New technologies in insurance distribution. Selected legal problem sconcerning introducing innovations in the insurance market
Introducing New technologies in insurance distribution seems to be inevitable and should be based on applicable legal regulations. Thisprocess, however, isassociated with many legal problems in the regulatory and supervisory as wellas civil law. Robo-advice, artificial intelligence, digital cross-sellers insurance, Big Data Analytics and customer data generation, Internet of Things, as well as enti tiesapplying blockchain technology to manager insurance contracts, their liquidation and clients’ claims constitute competition for traditional (classic) insurance distributor activity. Considerations, due to the limitem volume of the article, signal on selected legal problems (in national and EU law) regarding the introduction of innovations in the insurance market.

Keywords: InsurTech insurance distributors customer profiling automatem contracting  digital ecosystem  regulatory sandbox

Katarzyna Malinowska
Risk Assessment in Insurance Related to New Technologies in the Context of Insurance Contract Principles
The article aims to present trends in the risk assessment and entities involved in this process in the changing world. The underwriting process has been analyzed in terms of law, in the light of changing regulations, and what is more, in the context of new technologies increasingly used in insurance. The purpose of the article is to determine if technology causes the necessity to change the approach to the principles of insurance contract and how it affects the activities of insurers. To achieve this goal two aspects have been considered, namely, whether the use of new technologies by insurers in the process of risk assessment and, on the other hand, whether the emerging risks dependent on new technologies exert an influence on the rules governing the insurance contract.

Keywords: underwriting risk assessment insurance contract good faith  transparency

Piotr Wrzesiński
Legal Barriers to the Development of Digital Distribution Channels in the Activities of Insurance Companies in Poland
The use of modern technologies in business is primarily aimed at simplifying business processes, reducing the costs of business operations as well as improving the quality of services offered to clients. It is also a response to the changing preferences of customers who are increasingly using digital solutions. Technological solutions may in particular be used in the insurance distribution process, which in recent years has become much more demanding, due a number of provisions regulating the distribution of insurance contracts were introduced.  These changes are mainly aimed at ensuring that client makes conscious decisions regarding the conclusion of the contract, due to broad information requirements as well as matching the insurance to the client’s needs. The use of mobile applications, Big Data, artificial intelligence or blockchain technology may allow for simplification, acceleration and reduction of costs in the process of distribution of insurance contracts. The article is an attempt to indicate the main possibilities of using technological solutions, both in relation to the requirements for insurance distributors and in relation to the technologies that can be used. Selected barriers were also discussed, which in the author’s opinion significantly limit the possibility of development of digital insurance distribution channels.

Keywords: insurance contract insurance distribution identification of customer needs information obligations  modern technologies  data protection

Jakub Pokrzywniak
The Form of Pre-contractual Obligations of the Parties to the Insurance Contract Provided for in Polish Legislation and the Modern Market Requirements
This article is concerned with the form of activities performed by the parties to the insurance contract in the pre-contractual phase. Selected provisions of the Civil Code, the Insurance and Reinsurance Activity Act and the Insurance Distribution Act have been analyzed with regard to the form of particular steps aimed at the conclusion of the insurance contract. This comparison suggests the legislator’s inconsistency as to the formal requirements to be met by the communications between prospective contractors.
It is hard to admit that these provisions pursue a single and coherent legislative intention. On the contrary, the impression of randomness arises. The Civil Code, which creates the strictest requirements, ‘does not keep up with’ the solutions adopted in other acts, especially those which have originated in the EU legislation. As a consequence of these findings, de lege ferenda postulates have been formulated.

Keywords: risk declaration survey of customer requirements and needs standardized document written form  durable medium  website

Michał P. Ziemiak
Pre-contractual Information Duties of Insurers. A German and Polish Approach
Information is the key element of consumers and customers protection in insurance. Implementation of Insurance Distribution Directive (IDD) by EU member states in 2018 was yet another step – at least in theory – in expanding access to basic knowledge about insurance products. Nevertheless, despite certain new solutions included in IDD, pre-contractual duties of insurers still remain primary source of mentioned information for policyholders. EU member states have adopted various approaches to IDD implementation and – in particular – legal shape of pre-contractual obligations of insurance contract parties. Hence, the purpose of this paper is to introduce contemporary perspective on insurers pre-contractual information duties in German and Polish legal systems. First part includes a basic outline of insurance law in both countries in scope of IDD implementation. It is followed by comparative commentaries on “demands-and-needs test” as well as general information duties set out i.a. in German Insurance Contract Act (VVG) and Polish Insurance Distribution Act (UDU). The paper closes with certain conclusions and findings.

Keywords: information insurance VVG Polish Civil Code  IDD