Numer 2 (95) 2018

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: czerwiec 2018 r.
Numer: 2 (95) 2018

Spis treści:

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosyInformacje prawneSprawozdania

 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym
 • Dr Katarzyna Malinowska, radca prawny
  Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk
 • Dr hab.Marcin Orlicki, prof.UAM
  Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, radca prawny Aldona Wnęk, radca prawny
  Problem identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów w działalności zakładu ubezpieczeń
 • Dorota Walerjan, doradca podatkowy
  Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez pośredników ubezpieczeniowych – wykładnia zakresu zwolnienia w świetle aktualnej praktyki podatkowej
 • Renata Orzechowska, aplikantka radcowska, doktorantka SGH
  Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • Marcin Orlicki
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) dotycząca lojalności ubezpieczającego wobec ubezpieczonego jako wyróżnika ubezpieczenia na cudzy rachunek

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – B.M.

 •  Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk
  De-Mystifying InsurTech: a Legal and regulatory View – Sprawozdanie z VII Konferencji Aida Europe, Warszawa, 12-13 kwietnia 2018 r.

Streszczenia artykułów: English Polski

Jerzy Łańcucki
Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym

Coraz śmielsze wkraczanie innowacyjnych technologii cyfrowych na rynek ubezpieczeniowy stwarza dla klienta zarówno zagrożenia, jak i możliwości. Rośnie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez internet i za pośrednictwem smartfonów. W całym ubezpieczeniowym łańcuchu wartości wykorzystuje się takie technologie, jak: duże zbiory danych, InsurTech, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i blockchain. Wymiana danych realizowana jest z dużą prędkością, co pozwala na analizowanie i szacowanie ryzyka, jak i podejmowanie decyzji finansowych dotyczących określenia ceny produktów ubezpieczeniowych na podstawie algorytmów oraz dużych zbiorów danych.
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy obecnie umiejętności cyfrowe klientów dają szanse na świadome i bezpieczne nabywanie produktów ubezpieczeniowych na rozwijającym się cyfrowym rynku ubezpieczeniowym. Rozważania, z racji ograniczonej objętości artykułu, skoncentrowano na problematyce Big Data, InsurTech i umiejętnościach cyfrowych klientów.

Słowa kluczowe: cyfrowy rynek ubezpieczeniowy Big Data RODO InsurTech umiejętności i kompetencje cyfrowe

Katarzyna Malinowska
Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy charakteru prawnego ubezpieczenia cyber ryzyk z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń, co umożliwiło podjęcie próby zakwalifikowania go do określonego typu ubezpieczenia. Przedstawiono również interakcję cyber ryzyka z otoczeniem prawnym w dziedzinie ubezpieczeń i cyber bezpieczeństwa. Jest to istotne w szczególności z tego powodu, że obydwie te dziedziny podlegają w 2018 roku bardzo dynamicznym legislacyjnym przemianom. Ubezpieczenie cyber ryzyk warto poddać analizie nie tylko z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, czy też techniczno-ubezpieczeniowej oceny ryzyka, lecz także z prawnego punktu widzenia. Na tej podstawie będzie można stwierdzić, z jakim typem ubezpieczenia mamy do czynienia i jakie przepisy mogą mieć do niego zastosowanie.

Słowa kluczowe: cyber ryzyko cyber ubezpieczenie umowa ubezpieczenia ochrona danychj cyber bezpieczeństwo

Marcin Orlicki
Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi
Artykuł dotyczy zakazanych przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń relacji między brokerami ubezpieczeniowymi a agentami ubezpieczeniowymi, w szczególności zaś relacjami, które zostały zakazane bez ich precyzyjnego określenia – poprzez wskazanie ich negatywnego skutku dla rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu działania dystrybutorów oraz ochrony interesów klienta. Autor wskazuje sposoby rozumienia użytych przez ustawodawcę pojęć służących ustaleniu zakresu zakazu oraz określa przypadki, w których zasadne jest uznanie, że zakaz powiązań nie obowiązuje.

Słowa kluczowe: broker ubezpieczeniowy agent ubezpieczeniowy dystrybucja ubezpieczeń powiązania między agentami a brokerami ubezpieczeniowymiinteres klienta

Dorota Walerjan
Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez pośredników ubezpieczeniowych – wykładnia zakresu zwolnienia w świetle aktualnej praktyki podatkowej

W artykule omówiono kwestie związane ze zmianą wykładni pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego do celów podatku od towarów i usług (VAT). Analizowane zagadnienie ma kluczowe znaczenie z uwagi na fakt, że zakres czynności uznawanych za pośrednictwo ubezpieczeniowe wpływa na uprawnienie osób wykonujących te czynności (agentów i brokerów ubezpieczeniowych) do skorzystania ze zwolnienia z podatku.
Jakkolwiek przepis ustawy podatkowej (art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT), z którego wynika zwolnienie od podatku dla czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, obowiązuje w niezmienionym brzmieniu od 2011 r., to jego wykładnia uległa istotnej ewolucji. Formalnym przejawem tej ewolucji są wydawane na tle ww. przepisu indywidualne interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych, których przykłady zacytowano i omówiono w artykule. Przedstawiono także najistotniejsze czynniki analizowane w praktyce interpretacyjnej przy wykładni pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak również opisano zmiany zachodzące w tym zakresie. Najistotniejszą z tych zmian wydaje się być postępujące zawężanie rozumienia pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku obsługi umów ubezpieczenia wykonywanej przez pośrednika uczestniczącego w zawarciu tych umów.

Słowa kluczowe: podatek VAT zwolnienie z VAT outsourcing ubezpieczeniowy czynności pomocnicze interpretacje podatkowe

Renata Orzechowska
Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych

Celem artykułu jest omówienie w sposób porównawczy i ocena zmian wprowadzonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w systemie zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Analiza ogranicza się do wybranych zagadnień, które zdaniem autorki mają istotny wpływ na zasady funkcjonowania tego systemu opierającego się głównie na gwarancjach ubezpieczeniowych. Artykuł rozpoczyna się omówieniem przyczyn popularności gwarancji ubezpieczeniowych. Następne rozdziały poświęcone są podmiotom zobowiązanym do posiadania zabezpieczenia, formom i zakresowi zabezpieczeń oraz obowiązkom, jakie ustawa nakłada na podmioty udzielające zabezpieczeń. Aby lepiej zobrazować skalę i znaczenie nowelizacji, regulacje obecnie obowiązujące zostaną zestawione w najważniejszych aspektach z przepisami, które wkrótce wejdą w życie.

Słowa kluczowe: system zabezpieczeń finansowych niewypłacalność organizator turystyki podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych gwarancja ubezpieczeniowa  umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych  gwarant ubezpieczyciel UFG TFG

Translation of Summaries into English– Anna Tulińska

Jerzy Łańcucki
Customer on the Digital Insurance Market

New digital technologies with the potential to bring innovation to the insurance market create both threats and opportunities for customers. The sales of insurance products online and via smartphones are constantly increasing. Throughout the insurance value chain various technologies are being used, namely large data sets, InsurTech, artificial intelligence, the internet of things and blockchain. Data exchange is carried out at a high speed, which allows to analyze and estimate the risk as well as make financial decisions related to the determination of insurance product prices based on algorithms and large data sets. The article is an attempt to answer the question whether the present digital literacy of customers gives them an opportunity for conscious and safe acquisition of insurance products in the developing digital market.Taking into account the limited volume of the article, the author focuses on such issues as Big Data, InsurTech and customer digital skills.

Keywords: digital insurance market Big Data RODO InsurTech digital skills and competencies

Katarzyna Malinowska
Legal Aspects of Cyber Risk Insurance

This article analyses the legal nature of cyber risk insurance from civil and insurance law perspectives, which enables to qualify it as a particular type of insurance. It also examines an interaction of cyber risks with the legal environment in the insurance industry and cyber security. This is particularly important due to the fact that these areas are undergoing dynamic legislative changes in 2018. Cyber risk insurance is worth investigating not only from the point of view of risk management or technical risk assessment, but also from a legal perspective. On this basis, it will be possible to determine what type of insurance is being dealt with and which regulations may be applied.

Keywords: cyber risk cyber insurance insurance contract data protection cyber security

Marcin Orlicki
Illicit Relationships between Insurance Brokers and Agents

The present article is devoted to the relationships between insurance brokers and insurance agents which are prohibited by the Insurance Distribution Act, in particular, the connections that have been banned without their precise determination – by indicating their negative impact on the integrity, honesty and professionalism of distributors and the protection of consumer interests. The author presents the ways of understanding the concepts used by the legislator to define the scope of the prohibition as well as specifies those cases in which the ban on the relationships does not apply.

Keywords: insurance broker insurance agent insurance distribution relationships between insurance agents and brokers consumer interest

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
Identification and Management of Conflicts of Interest in the Activity of an Insurance Undertaking

This article presents the issue of identification and management of conflicts of interest, which appear in the operation as well as distribution of insurance products – from the perspective of an insurance undertaking. Both in theory and practice, the risk of conflicts of interest is an important element of the risk management policy, compliance policy and codes of conduct in the financial market. The questions related to conflicts of interest have been discussed in the light of the relevant European and national regulations (Insurance Distribution Directive, Solvency II Directive, the EU delegated regulations, Insurance and Reinsurance Activity Act, guidelines and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority KNF). It has been emphasized that both the creation and distribution of insurance-based investment products are particularly vulnerable to conflicts of interest. Finally, the procedures and measures in the prevention policy have been presented.

Keywords: insurance distribution conflict of interest insurance product management internal policies insurance-based investment products the „prudent investor” rule the best interests of the client compliance Corporate Governance Rules

Dorota Walerjan
VAT Exemption of the Services Provided by Insurance Intermediaries – the Interpretation of the Scope of Exemption in the Light of Current Tax Practice

The aim of the present article is to discuss the effects of the change in the interpretation of the concept of insurance mediation for the purposes of the goods and services tax (VAT). The analyzed issue is of crucial importance because of the fact that the scope of activities regarded as insurance mediation affects the right of insurance agents and brokers to be exempt from tax.
Although the tax law provision (article 43 (1), paragraph 37 of the VAT Act), under which insurance mediation activities are exempt from tax has been in force since 2011, its interpretation has been undergoing a significant evolution. This process is formally manifested by individual tax interpretations and judgments of the administrative courts based on the above-mentioned regulation, the examples of which are cited and discussed in the article.
Moreover, not only has the author described the most important factors analyzed while interpreting the concept of insurance mediation but also presented the changes taking place in this respect. The most essential change seems to be an increasingly restrictive interpretation of the concept of insurance mediation and exclusion from a tax exemption in the case of insurance agreements, serviced by intermediaries involved in the conclusion of these contracts.
Finally, the article gives a brief presentation of the possible economic consequences for insurance intermediaries as a result of tightened interpretative practice, taking into account the Insurance Distribution Act, coming into force on 1 October 2018.

Keywords: VAT tax VAT exemption insurance outsourcing ancillary activities tax interpretations

Renata Orzechowska
Financial Security for Traders under the New Act on Package Travel and Linked Travel Arrangements. Selected Issues Related to Insurance Guarantees

This article aims at presenting a comparative analysis and evaluation of the changes introduced by the Act on package travel and linked travel arrangements in the system of insolvency protection provided by traders. The analysis is limited to selected issues which, in the author’s opinion, have a crucial impact on the operation of the system, which relies mainly on insurance guarantees. The article begins with a discussion of the reasons for the popularity of insurance guarantees. The following sections are devoted to the entities obliged to have security, the forms and scope of protection as well as the obligations which the law imposes on entities providing security.

Keywords: financial security system insolvency, organiser trader facilitating linked travel arrangements insurance guarantee insurance contract for travellers guarantor insurer IGF (UFG) TGF (TFG)