Numer 2 (79) 2014

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: maj 2014 r.
Numer: 2 (79) 2014

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosyBibliografia

 • Prof. dr hab. Marcin Orlicki
  Ochrona tymczasowa w umowach ubezpieczenia
 • Dr Jan Byrski
  Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Problematyka ochrony konkurencji  rynku ubezpieczeniowego i adekwatność składek  w świetle przepisów art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 • Dr Katarzyna Malinowska
  Ostateczny Raport Grupy Ekspertów przy Komisji Europejskiej w sprawie prawa o umowie ubezpieczenia – wskazówka co do dalszego rozwoju europejskiego prawa kontraktu ubezpieczeniowego w Europie?
 • Dr Justyna Orlicka
  Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu pomiędzy ubezpieczycielami – uwagi z perspektywy prawa konkurencji
 • Dorota Walerjan
  Modyfikacja schematów współpracy na rynku ubezpieczeniowym – aspekt podatkowy w świetle orzecznictwa unijnego oraz praktyki polskich sądów

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • dr Małgorzata Serwach
  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2014 r. (K 6/13) w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzających zasady i tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych
 • prof. dr hab. Paweł Księżak, dr Bartosz Kucharski
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) w sprawie dziedziczności regresu  ubezpieczyciela –

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2013 i 2014 oraz uzupełnienie za rok 2012 r.)

Articles and treatises

 • Dr Katarzyna Malinowska
  Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law – does it indicate the direction of further development of insurance conract law in Europe?

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  Ochrona tymczasowa w umowach ubezpieczenia

Artykuł dotyczy ochrony tymczasowej, która udzielana jest przed zawarciem docelowej umowy ubezpieczenia. Ochrona ta wynika z faktu zawarcia tymczasowej umowy ubezpieczenia, która kreuje odrębny stosunek prawny; jego byt prawny jest, co do zasady, niezależny od stosunku prawnego wynikającego z umowy docelowej. Nawet gdy do zawarcia umowy docelowej nie dojdzie, powinny zostać spełnione świadczenia stron tymczasowej umowy ubezpieczenia (w tym świadczenie pieniężne ubezpieczyciela w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego oraz świadczenie ubezpieczającego polegające na zapłaceniu składki).

Słowa kluczowe: ochrona tymczasowa umowa tymczasowa umowa docelowa składka ubezpieczeniowa

 • Jan Byrski
  Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej

Problematyka prawna beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zagadnień praktycznych, nie była dotychczas przedmiotem publikacji naukowej. Wydaje się jednak, że ten stan rzeczy nie wynika z marginalnego znaczenia tej instytucji, a raczej z dotychczasowego upraszczania analizy tego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wykładni pojęcia „tajemnica ubezpieczeniowa” oraz w konsekwencji określenie zakresu podmiotowego beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej. Wynikiem analizy jest natomiast wskazanie skutków prawnych przyjęcia zaprezentowanego rozumienia de lege lata beneficjenta tajemnicy ubezpieczeniowej i wnioski de lege ferenda.

Słowa kluczowe: tajemnica ubezpieczeniowa beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej tajemnica agenta ubezpieczeniowego tajemnica brokera ubezpieczeniowego

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Problematyka ochrony konkurencji rynku ubezpieczeniowego i adekwatności składek  w świetle przepisów art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Polskie prawo w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od branży, zawiera regulacje dotyczące oczekiwanych zachowań konkurencyjnych.  Przede wszystkim określone są praktyki, w stosunku do których przewiduje się działania eliminujące. Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową także podlegają tym regulacjom. Dodatkowo, w stosunku do nich, ustawodawca przewidział szczególne ograniczenia w zakresie prowadzonej polityki wyceny oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Te ograniczenia zostały  zawarte w art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i mają podwójne znaczenie: zapobiegają takiemu ustalaniu składek ubezpieczeniowych, które niezgodne byłoby niezgodne z rachunkiem ekonomicznym,  biorąc pod uwagę koszty prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, a także wskazują w bardzo ogólny sposób zasady,  jakie  powinny zostać uwzględnione przy  kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Problematyka ta została omówiona w artykule.

Słowa kluczowe: adekwatność składki ubezpieczeniowej ustalanie wysokości składki ubezpieczeniowej ocena ryzyka koszty działalności ubezpieczeniowej ochrona konkurencji ceny drapieżne nieuczciwe praktyki rynkowe

 • Katarzyna Malinowska
  Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law  does it indicate the direction of further development of insurance contract law in Europe?

The article constitutes a summary of the Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance contract Law issued by the European Commission – Directorate General for Justice on 27 February 2014, within the scope of insurance contract law and differences in contract law between EU countries. The subject of the Report was an analysis of the problem, whether differences between national legal systems of the Member States within the scope of insurance contract create an obstacle to the cross-border provision of insurance. The article aims at presentation of the main points of the Report and summarizes the findings of the Experts, which are the most important from a legal point of view and may have the impact of further development of the common insurance contract law in the European Union, influencing for example also the direction of the works of the Restatement Group.

Keywords: expert group insurance contract cross-border insurance

 • Justyna Orlicka
  Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu pomiędzy ubezpieczycielami – uwagi z perspektywy prawa konkurencji

Problem porozumień ubezpieczycieli o bezpośredniej likwidacji szkód został przedstawiony z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów (prawa antymonopolowego). W pierwszej kolejności przeanalizowano, jaki jest wpływ tych porozumień na konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. Wykazane zostało, iż wpływ ten można zakwalifikować jako ograniczanie konkurencji na rynku właściwym, zakazane zarówno przez prawo krajowe, jak i unijne. Ponieważ obydwa porządki prawne dopuszczają wyłączenie niektórych porozumień spod zakazu ze względu na to, że per saldo wynika z nich dla konkurencji i konsumentów więcej korzyści niż strat, w artykule poddano analizie zagadnienie, czy porozumienia o bezpośredniej likwidacji szkód są w stanie spełnić przesłanki uzasadniające ich wyłączenie.

Słowa kluczowe: bezpośrednia likwidacja szkód zakaz porozumień ograniczających konkurencję wyłączenia grupowe

 • Dorota Walerjan
  Modyfikacja schematow współpracy na rynku ubezpieczeniowym – aspekt podatkowy w świetle orzecznictwa unijnego i praktyki polskich sądów

Przedmiotem artykułu jest “koncepcja nadużycia prawa” podatkowego, wywodząca się z orzecznictwa unijnego oraz analiza możliwości zastosowania jej pod rządami regulacji podatkowych obowiązujących w Polsce. Powyższe zagadnienia zostały omówione w odniesieniu do transakcji realizowanych na rynku ubezpieczeniowym. Autorka prezentuje wybrane, reprezentatywne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  dotyczące przesłanek oraz praktycznego stosowania koncepcji nadużycia prawa, jak również przytacza wybrane wyroki polskich sądów administracyjnych odwołujące się do tych orzeczeń. W zakresie warunków uznania transakcji za dokonaną w celu nadużycia prawa zwrócono uwagę zarówno na czynniki „pozytywne”, świadczące o nadużyciu prawa przez podatnika, jak i przesłanki „negatywne”, wyłączające taką kwalifikację transakcji. Na tle powyższej praktyki orzeczniczej, autorka stawia pytanie o możliwość przeniesienia unijnej koncepcji nadużycia prawa na grunt przepisów obowiązujących w Polsce i skutecznego zastosowania tej koncepcji wobec polskich podatników.

Słowa kluczowe: nadużycie prawa podatek VAT zwolnienie z VAT pośrednictwo ubezpieczeniowe

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  Temporary Coverage in  Insurance Contracts

The article is devoted to temporary coverage which is granted  prior to the conclusion of the permanent contract of insurance. This protection  results from the fact of  the conclusion of the  temporary insurance agreement, which establishes a separate legal relationship, in principle, independent of the legal relationship arising from the final agreement. Even if a  permanent contract is not concluded, the obligations of the parties of the temporary agreement ought to be fulfilled (including the claims payment by  the insurer in the event of an insurance accident and the premium payment by the policyholder).

Keywords: temporary coverage temporary contract final contract insurance premium

 • Jan Byrski
  Insurance Secrecy Beneficiary

Legal issues related to an insurance secrecy beneficiary, taking into consideration practical aspects have not been a subject of scientific publications so far. However, this situation does not seem to result from the marginal importance of this institution, but rather from the simplified analysis of the topic. The aim of this article is to present the interpretation of the „insurance secrecy” notion and consequently the subjective scope of the „insurance secrecy beneficiary.” Furthermore, the outcome of the study indicates legal effects of the adoption of the presented de lege lata understanding of the insurance secrecy beneficiary and  de lege ferenda  conclusions.

Keywords: insurance secrecyagreementinsurance secrecy beneficiaryagreementinsurance agent’s secrecyagreementinsurance broker’s secrecy

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Protection of  Competition in the Insurance Market and Premium Adequacy under Regulations of Article 18 of  the Insurance Activity Act

Polish law contains regulations regarding expected competitive behaviour in relation to all economic entities, regardless of the industry. First of all,  there are  certain practices stipulated, in respect of which  the  eliminating steps are provided for.  Insurance companies are subject to these regulations, too.  Furthermore,  the legislator established in relation to them  specific restrictions on the pricing policy of the insurance products offered. These restrictions, included in art. 18 of the Insurance Activity Act, have a double importance. Not only do they prevent such a determination of insurance premiums that would be incompatible with economic account, taking into consideration the costs of the insurance business, but also generally indicate the principles, which ought to be considered while calculating insurance premiums. These issues have been discussed in the article. gender, pregnancy and maternity, governed by the provisions of art. 18a and 18b of the Insurance Activity Act.

Keywords: insurance premium adequacy calculation of insurance premium risk assessment costs of insurance activity protection of competition predatory pricing unfair market practices

 • Katarzyna Malinowska
  Ostateczny Raport Grupy Ekspertów przy Komisji Europejskiej w sprawie prawa o umowie ubezpieczenia – wskazówka co do dalszego rozwoju europejskiego prawa kontraktu ubezpieczeniowego w Europie?

Artykuł stanowi podsumowanie Raportu opublikowanego pod tytułem Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance contract Law przez Komisję Europejską w dniu 27 lutego 2014 r. w zakresie prawa o umowie ubezpieczenia i różnic w prawie kontraktowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiotem Raportu była analiza problemu, czy różnice w systemach prawnych krajowych państw członkowskich w zakresie umowy ubezpieczenia stanowią przeszkodę w świadczeniu usług ubezpieczeniowych cross-border. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów Raportu i podsumowanie wniosków ekspertów, które mogą być najważniejsze z prawnego punktu widzenia oraz mają znaczenie dla dalszego rozwoju wspólnego prawa kontraktowego w Unii Europejskiej, wpływając na przykład na kierunek prac grupy Restatement.

Keywords: group of experts insurance agreement

 • Justyna Orlicka
  Direct Claims Settlement Based on the Agreement between Insurers – Remarks from the Competition Law Perspective

The present article is devoted to the overview of the insurers’ agreements on direct claims  settlement from the point of view of competition and consumer protection law (antitrust law). Firstly, the impact of these agreements on competition in the insurance market has been studied.  Secondly, it has been shown that this influence can be classified as a restriction  of competition on the relevant market, prohibited by both national and the EU legislations. Furthermore, because the two legal orders allow the exemption of certain agreements from the prohibition due to the fact that on balance they bring consumers and competition  more benefits than losses, it has been analysed  in the article whether the agreements on direct claims settlement  meet the conditions justifying their exemption.

Keywords: direct claims settlement prohibition of restrictive agreements block exemption

 • Dorota Walerjan
  Modification of Cooperation Schemes on the Insurance Market: Tax Aspect in the Light of the EU Case Law and the Practice of Polish Courts

The purpose of this article is to  provide the concept of „abuse of tax law”, on the basis of EU jurisprudence and the analysis of the applicability of this concept under the rule of tax regulations in force in Poland. These issues have been discussed in relation to transactions on the insurance market.As well as presenting selected, representative  decisions of the Court of Justice of the European Union concerning the premises and practical application of the concept of abuse of law, the article cites selected judgments of the Polish administrative courts that refer to these decisions.  In terms of the recognition of transactions  as taking place with the aim of abuse of law, the attention has been paid to both „positive” factors, proving the law abuse by the taxpayer and „negative” premises, excluding such a recognition  of transactions. Against the background of the above judicial practice, the author poses a question about the possibility of transferring the EU concept of law abuse to the regulations in force in Poland and the effective application of this concept in relation to Polish taxpayers.

Keywords: abuse of law VAT the VAT exemption insurance mediation