Numer 1 (94) 2018

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: styczeń 2018 r.
Numer: 1 (94) 2018

Spis treści: English Polski

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosyInformacje prawneRecenzje

 • Monika Szaraniec
  Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Aspekty publicznoprawne
 • Małgorzata Serwach
  Civil Liability Insurance – Evolution and Directions of Changes
 • Tomasz Młynarski
  Kilka uwag o pojęciu klienta podmiotu finansowego
 • Mariusz Zelek
  Działanie na własne ryzyko a zgoda poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Implementation of Solvency II to Polish Insurance Law – Ancillary Transposition
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  Definicja nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków i jej interpretacja w praktyce sądowej

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

 • rec. Katarzyna Malinowska
  Michał Tomasz Wilczek „Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej”

Articles and treatisesJudical decisions and glosses

 • Monika Szaraniec
  Cross-border Activities of Insurance Intermediaries in the European Union. Public-Law Aspects
 • Małgorzata Serwach
  Civil Liability Insurance – Evolution and Directions of Changes
 • Tomasz Młynarski
  Several Comments on the Concept of the Customer of a Financial Market Operator
 • Mariusz Zelek
  Acting at One’s Own Risk and the Victim’s Consent and Contribution to Occurrence or Increase of Damage
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Implementation of Solvency II to Polish Insurance Law – Ancillary Transposition
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  The Definition of the Term „Accident” in the Accident Insurance as Interpreted by Polish Courts

 • Jacek Reps
  A Review of Judicial Decisions Concerning Economic Insurance

Streszczenia artykułów: English Polski

 • Monika Szaraniec
  Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych w UE. Aspekty publicznoprawne

Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych na wewnętrznym rynku finansowym Unii Europejskiej ma swój praktyczny wymiar. W artykule zostały przedstawione formy, na podstawie których pośrednik ubezpieczeniowy może prowadzić działalność zgodnie z zasadą przedsiębiorczości (filia, oddział, przedstawicielstwo) oraz zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług (poza placówką). Omówione zostało postępowanie notyfikacyjne w przypadku zakładania oddziału lub wykonywania działalności poza stałą placówką oraz kompetencje właściwych organów nadzorczych (krajowych i unijnych) w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie w zakresie prowadzenia działalności transgranicznej przez pośredników ubezpieczeniowych na terenie Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług oddział filia przedstawicielstwozasady wewnętrznego rynku finansowego UE postępowanie notyfikacyjne nadzór nad działalnością transgraniczną

 • Małgorzata Serwach
  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ewolucja i kierunki przemian

Autorka przedstawia ewolucję odpowiedzialności cywilnej oraz powiązanych z nią ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC). Dowodzi, że im szybciej rozwija się odpowiedzialność cywilna, tym dynamiczniej rozwijają się ubezpieczenia OC. Rosnące ryzyko powstania odpowiedzialności odszkodowawczej oznacza bowiem dla wielu sprawców trudności w udźwignięciu materialnego ciężaru jej naprawienia. Aby tego uniknąć, podmioty narażone na ryzyko jej powstania zawierają umowy ubezpieczenia OC, a ubezpieczyciele opracowują ogólne warunki kolejnych typów ubezpieczeń. Obecnie istnieje też zasadnicze pytanie, kto powinien ponieść ciężar szkody doznanej przez jednostkę: sam poszkodowany, sprawca szkody czy też społeczeństwo.
Z drugiej strony, rośnie świadomość poszkodowanych oraz wysokość zgłaszanych przez nich roszczeń odszkodowawczych. Wydłuża się jednak droga postępowania cywilnego, powstają kolejne trudności dowodowe. Wszystko to powoduje, że zgłaszane są różne koncepcje: tzw. błędnego koła, psychologicznego efektu OC czy też w końcu zmierzchu klasycznej odpowiedzialności cywilnej. Niektórzy autorzy dowodzą bowiem, że odpowiedzialność cywilna zostanie zastąpiona gwarancyjno-repartycyjną odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna ubezpieczenie OC no fault insurance zmierzch klasycznej odpowiedzialności cywilnej psychologiczny efekt ubezpieczeń OC

 • Tomasz Młynarski
  Kilka uwag o pojęciu klienta podmiotu rynku finansowego

Artykuł zawiera analizę wybranych zagadnień związanych z definicją klienta podmiotu rynku finansowego, które są szczególnie ważne dla praktyki rynku ubezpieczeniowego. Przedstawiono w nim genezę i ratio legis pojęcia klienta podmiotu rynku finansowego. Omówiono też zawarty w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji katalog zawierający wyliczenie osób, którym przysługuje ten status, w aspekcie dotyczącym rynku ubezpieczeniowego. W artykule podjęte zostały ponadto szczególnie problematyczne kwestie związane z ustaleniem kręgu osób, którym winno przysługiwać miano klienta podmiotu rynku finansowego, jak bezpośrednia likwidacja szkód, przejście praw z umowy ubezpieczenia oraz regres ubezpieczeniowy.
Słowa kluczowe: rozpatrywanie reklamacji klient podmiot rynku finansowego odszkodowanie na rzecz poszkodowanegoprzelew wierzytelnościbezpośrednia likwidacja szkódregres

 • Mariusz Zelek
  Działanie na własne ryzyko a zgoda poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody

Autor artykułu podejmuje próbę wyjaśnienia relacji pomiędzy trzema instytucjami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą – działaniem na własne ryzyko, zgodą poszkodowanego oraz jego przyczynieniem się do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 k.c.). W opracowaniu opisano konstrukcję prawną wszystkich trzech instytucji, dokonano ich porównania, uwzględniając konsekwencje, co umożliwiło wskazanie występujących pomiędzy nimi podobieństw i różnic. Opisano również schemat prawidłowego postępowania sądu przy badaniu, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z analizowanych instytucji.
Słowa kluczowe: działanie na własne ryzyko zgoda poszkodowanego (pokrzywdzonego) przyczynienie się poszkodowanego kontratyp szkoda odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Wprowadzenie dyrektywy Wypłacalność II do polskiego prawa ubezpieczeniowego – transpozycja uzupełniająca

W artykule autorka omówiła problematykę niedawnej nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i innych ustaw. Przedmiotem noweli było pełne dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przeprowadzenie zmian było spowodowane niedostateczną transpozycją do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II, które zostały implementowane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Słowa kluczowe: koasekuracja swoboda świadczenia usług instrumenty pochodne środki przejściowe wewnętrzne zakłady ubezpieczeń Wypłacalność II Omnibus II

 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  Definicja nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków i jej interpretacja w praktyce sądowej

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków istnieją na polskim rynku od kilkudziesięciu lat – najpierw jako ubezpieczenia obowiązkowe, później jedynie jako ubezpieczenia dobrowolne. Pomimo, iż są one coraz łatwiej dostępne, oferowane jako ubezpieczenia dodatkowe do wielu innych umów ubezpieczenia, to jednak konsumenci rzadko zabiegają o zawarcie takiej umowy i nie są przekonani o potrzebie posiadania tego rodzaju ubezpieczenia. Wpływ na to może mieć fakt, iż obecnie nie istnieją żadne standardy ochrony w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, co skutkuje coraz większym skomplikowaniem warunków takich umów, w tym daleko idącym ograniczeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela, objawiającym się chociażby w samej definicji nieszczęśliwego wypadku. Celem niniejszego artykułu jest omówienie pojawiających się w praktyce rozbieżności w interpretacji pojęcia nieszczęśliwego wypadku oraz wskazanie ogólnych zasad interpretacji tego pojęcia przyjmowanych przez sądy w sporach sądowych.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie NNW ogólne warunki ubezpieczenia ochrona konsumenta klauzule abuzywne nieszczęśliwy wypadek

Translation of Summaries into English– Anna Tulińska

 • Monika Szaraniec
  Cross-border activities of insurance intermediaries in the European Union. Public-law aspects

Cross-border activities of insurance intermediaries in the internal market of the European Union has its practical dimension. In the article were presented forms, on the basis of which insurance intermediary activities can be carried out in accordance with the principle of establishment (subsidiary company, branch, representative office), and in accordance with the principle of freedom to provide services (except base). Notification procedure has been discussed for the establishment of a branch or perform activities outside fixed base and competence of the competent supervisory authorities (EU and national) in the Act on insurance distribution in terms of the scope of the cross-border activities of insurance intermediaries in the European Union.
Keywords: freedom of establishment freedom to provide services branch subsidiary representative office the rules of the internal market of the EU financial notification procedure the supervision of cross-border activities

 • Małgorzata Serwach
  Civil liability insurance – evolution and directions of changes

The author presents the evolution of civil liability and civil liability insurances connected therewith. The author argues that the faster civil liability develops, the more dynamically civil liability insurances develop. Increasing risk of liability for damage means for many perpetrators difficulties in bearing financial burdens of its remedying. In order to avoid this, prospective perpetrators of damage conclude civil liability agreements, and insurers develop general terms and conditions of further types of insurance. Currently, there is a fundamental question who should bear the burden of damage suffered by an entity: the injured party itself, the perpetrator of the damage or the society. On the other hand,injured parties have much greater awareness, and the amounts of the compensation claimed are on the increase.However, judicial civil proceedings are becoming excessively lengthy and further difficulties related to evidence arise. All of this leads to a situation in which various concepts are being elaborated: so-called vicious circle, psychological effect of civil liability, or even the twilight of civil liability. Some authors argue that civil liability will be replaced with the mutual insurance liability of the insurer.
Keywords: civil liability civil liability insurance no-fault insurance twilight of civil liability psychological effect of civil liability insurances

 • Tomasz Młynarski
  Several Comments on the Concept of the Customer of a Financial Market Operator

The article contains an analysis of selected issues related to the definition of the customer of a financial market operator, which are of vital importance for the insurance market practice. The origins and ratio legis of the concept of the customer of a financial market organisation have been presented. Moreover, the author discusses a directory comprising the list of persons enjoying this status in terms of the insurance market, which is included in the Act on handling of complaints. Furthermore, the article raises particularly problematic issues connected with the determination of the circle of persons who should be treated as customers of financial market operators, such as direct claims settlement, assignment of rights under an insurance contract as well as insurance recourse.
Keywords: complaint handling customer financial market operator assignment of claims direct claims settlement recourse

 • Mariusz Zelek
  Acting at One’s Own Risk and the Victim’s Consent and Contribution to Occurrence or Increase of Damage

The article is an attempt to explain the relationship between three institutions connected with liability for damages – action at your own risk, the consent of the injured party and the victim’s contribution to the occurrence or increase damage (art. 362 of the Civil Code). As well as describing the legal structure of all three concepts, the author makes a comparison having regard to the consequences, which allows to identify the similarities and differences between them. Finally, the appropriate court’s procedure has been presented to examine whether any of the analysed institutions has occurred in a particular case.
Keywords: action at one’s own risk the consent of the injured party (victim) victim’s contribution justification damage liability for damages

 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Implementation of Solvency II to Polish Insurance Law – Ancillary Transposition

In this article, the author has discussed the recent revision of the Act of 11 September 2015 on Insurance and Reinsurance Activity and of other acts. Its purpose was to completely harmonise Polish law with the EU regulations applicable to the insurance and reinsurance activity.The amendment was necessary because of insufficient transposition of the provisions of the Solvency II and Omnibus II Directives which had been implemented into the Polish legal system on the basis of the above-mentioned act.
Keywords: co-insurance large risks freedom of services equity instruments transitional measures captive insurance undertakingsSolvency II Omnibus II

 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  The Definition of the Term „Accident” in the Accident Insurance as Interpreted by Polish Courts

Accident insurance has been present in the Polish insurance market for the last decades, at first as an obligatory insurance and now as a voluntary insurance agreement. Despite the fact that accident insurance is now more easily accessible and is often offered as an add-on to other insurance products, consumers are rarely seeking this type of protection. The reason for that may be the fact that terms and conditions of such contracts are not standardized, which results in more complex provisions of such agreements as well as limitations of insurers’ liability that are a consequence of a definition of an accident. The aim of this article is to present the discrepancies in the interpretation of the term „accident” and also to discuss general rules of its interpretation by courts in legal procedures.
Keywords: accident insurance terms and conditions of insurance contract consumer protection unfair contract terms accident