Numer 1 (78) 2014

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: marzec 2014 r.
Numer: 1 (78) 2014

Spis treści:

Artykuły i rozprawyPrzepisy prawneOrzeczenia i glosyRecenzjeSprawozdaniaBibliografia

 • Dr hab. Marcin Orlicki
  O pojęciu „grupy” w ubezpieczeniach grupowych
 • Dr Grzegorz Wolak
  Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) a art. 445 § 3 k.c.
 • Dr Joanna Mucha
  Charakter prawny interwencji ubocznej ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wszczętej przeciwko ubezpieczonemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego
 • Dr Małgorzata Serwach
  Pozycja prawna zamawiającego, wykonawcy oraz brokera w procesie inwestycyjnym w świetle najnowszych zmian prawa

 • Dorota Walerjan
  Możliwość zlecania czynności fakturowania osobie trzeciej w świetle znowelizowanych przepisów o podatku VAT

 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • dr Justyna Orlicka
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. w sprawie C-265/12, dotyczącego dopuszczalności ustanowienia krajowego zakazu kierowania do konsumentów ofert wiązanych, których co najmniej jeden element jest usługą finansową
 • dr Jakub Pokrzywniak
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2012 r. (I CSK 350/12) – klauzule dotyczące skutków niepowiadomienia przez konsumenta o zmianie adresu

 • rec. prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
  Marzanna Lament „Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości”

 • Grażyna Sordyl
  Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Konferencja naukowa, Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2013 i 2014 oraz uzupełnienie za rok 2012)

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  O pojęciu „grupy” w ubezpieczeniach grupowych

Artykuł dotyczy pojęcia grupy w ubezpieczeniach grupowych. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że grupa ubezpieczonych może być ubezpieczona grupowo tylko wówczas, gdy istnieje przyczyna prawna objęcia ją ochroną ubezpieczeniową przez ubezpieczającego. Może nią być wykonanie zawartej między ubezpieczającym i ubezpieczonymi umowy o objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. Istotnym ograniczeniem dla budowania „grup otwartych” jest brak możliwości pobierania przez ubezpieczającego prowizji od składki ubezpieczeniowej finansowanej przez ubezpieczonego. Obowiązujące przepisy uniemożliwiają przymusową unifikację zakresu ubezpieczenia dla wszystkich członków grupy.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie grupowe ubezpieczenie na cudzy rachunek grupa otwarta bancassurance

 • Grzegorz Wolak
  Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) a art. 445 § 3 k.c.

Artykuł dotyczy problemu dziedziczności roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę związaną ze śmiercią najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.). Ściślej chodzi o problem tego czy do zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c. stanowiący, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo o nie zostało wytoczone za życia poszkodowanego. W doktrynie przeważa pogląd o niedziedziczności roszczenia z art. 446 § 4 k.c. Autor opowiada się za stosowaniem wprost przepisu art. 445 § 3 k.c. do zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny. Wskazuje argumenty na rzecz tego stanowiska. Tym samym aprobuje pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z 12 grudnia 2013 r. (III CZP 74/13, niepubl.), w której tezie przyjęto, iż w sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie krzywda osoby najbliższe dziedziczenie

 • Małgorzata Serwach
  Pozycja zamawiającego, wykonawcy oraz brokera w procesie inwestycyjnym w świetle najnowszych zmian przepisów

W ostatnim czasie uchwalone zostały dwie nowelizacje prawa zamówień publicznych istotne z punktu widzenia podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, ale też brokerów ubezpieczeniowych. W szczególny sposób uregulowana została sytuacja prawna uczestników procesu inwestycyjnego oraz brokerów jako podmiotów, które uczestniczą w udzielaniu gwarancji zapłaty, opracowują postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jako eksperci w zakresie ubezpieczeń uczestniczą w nowym trybie tzw. dialogu technicznego. Autorka omawia umowę o roboty budowlane według przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, zwłaszcza w świetle najnowszych zmian, które weszły w życie w grudniu 2013 r. Przedstawia problematykę solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz rolę brokera w udzieleniu gwarancji zapłaty. Wskazuje na wątpliwości, jakie powstają w praktyce po wprowadzeniu omawianych rozwiązań oraz skutki najnowszych zmian prawa zamówień publicznych dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Słowa kluczowe: broker ubezpieczeniowy prawo zamówień publicznych proces inwestycyjny solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom gwarancja zapłaty

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Marcin Orlicki
  The Notion of ‚a Group’ in Group Insurance

The article discusses the notion of ‚a group’ in group insurance. The fundamental thesis is that the group of insured can be insured as a group, only when there is a legal cause to cover it with insurance coverage by the insurant. It may be the execution of the contract of covering the insured with the insurance protection, concluded between the insurant and the insured. The significant limitation for the creation of open groups is the lack of the insurant’s possibility to receive commission from the insurance premium financed by the insured. The regulations in force prevent compulsory unification of the scope of insurance for all the group members.

Keywords: group insurance insurance on someone’s behalf open group bancassurance

 • Grzegorz Wolak
  Pecuniary Compensation for Harm Suffered after the Death of the Immediate Family Member (art. 446 § 4 C.C.) and art. 445 § 3 C.C.

The present article refers to the inheritance of a claim for pecuniary compensation for the non-material damage related to the death of the immediate family member (art. 446 § 4 C.C.). More precisely, the problem is whether in the case of compensation under art. 446 § 4 C.C. the regulation to be applied is art. 445 § 3 C.C. according to which the claim for compensation passes on heirs only when it has been acknowledged in a written form or if the action has been brought during the victim’s life. The view of non-inheritance of the claim under art. 446 § 4 C.C. prevails in doctrine. The author opts for the direct application of the provision of art. 445 § 3 C.C. to the pecuniary compensation for the harm caused by the death of the close relative and presents arguments to support this view. At the same time he approves of the Supreme Court’s standpoint expressed in the resolution of 12 December 2013 (III CZP 74/13, unpublished), the thesis of which assumed that art. 445 § 3 C.C. applies to a case for pecuniary compensation for the damage caused by the immediate family member’s death (art. 446 § 4 C.C.)

Keywords: compensation non-material damage immediate family inheritance

 • Małgorzata Serwach
  Position of an Ordering Party, Contractor and Broker in the Investment Process in the Light of the Most Recent Legal Changes

Two amendments to the public procurement law relevant from the point of view of the entities involved in the investment process as well as insurance brokers have been adopted recently. The specific way of regulation has been applied to the legal situation of the investment process participants and brokers as entities taking part in guaranteeing the payment, drawing up the provisions of the Terms of Reference or acting as insurance experts in the new mode of the so-called technical dialogue. The author discusses the construction works agreement under the provisions of the Civil Code and the law of public procurement, especially in the light of the latest changes, which came into force in December 2013. She presents the issue of joint and several liability of the ordering party for the payment of remuneration to subcontractors as well as the broker’s role in the payment guarantee. Furthermore, having emphasized the doubts that arise in practice after the implementation of the discussed solutions, she shows the effects of the most recent amendments to the public procurement law for all participants in the investment process.

Keywords: insurance broker public procurement law investment process joint and several liability for the payment of remuneration to subcontractors payment guarantee

 • Justyna Orlicka
  A Gloss to the Judgment of the Court of Justice of 18 July 2013 on case C-265/12 on the Permissibility of the National Prohibition of Combined Offers Made to Consumers, where at least one of the Components is a Financial Service

In its judgment of 18 July 2013 about case C-265/12 the Court of Justice ruled that article 3 paragraph 9 of the Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 on unfair commercial practices and article 56 of the TFEU must be interpreted in such a way that they do not preclude the provision of a Member State (speaking of Belgium), which lays down a general prohibition, subject to exceptions exhaustively set out in the law, of any combined offers made to consumers, where at least one of the components is a financial service. Introducing this ban the Belgian legislator took advantage of the possibility of establishing more stringent rules on unfair commercial practices in the financial services sector in national legislation, laid down by Directive 2005/29/EC. The Polish lawmaker in the course of the implementation of the directive in 2007 did not make use of this possibility. The author considers whether this legislative decision has been right in the context of the practices currently existing on the Polish insurance market.

Keywords: unfair commercial (market) services financial services combined offer minimum harmonization

 • Jakub Pokrzywniak
  A Gloss to the Supreme Court’s Judgement of 14 December 2012 in Case NO. I CSK 350/12 – Clauses Related to the Effects of Consumer’s Failure to Give a Change-of-Address Notice

This case can mark a turnaround in how the courts approach the fairness/unfairness of terms governing the effects of consumer’s failure to notify the insurer (or other business entity) of a change of consumer’s address. The term in Supreme Court’s focus provided that if a consumer changes his or her address without notifying the other party to a contract, correspondence sent to the last address known to the other party will be deemed to be duly served. In approving this term, the Supreme Court in fact upheld the construal saying that the mere use of the words „correspondence sent” is not sufficient to find that the term is a derogation from the rule in Art. 61 CC and introduces the „sent” theory (notice constructively achieved when correspondence sent) into business-to-consumer relations.However, the register of unfair clauses features many similar terms. Whether or not the present case will in fact cause a material change in case law depends on the prevailing approach to the effects of a term’s registration as unfair. This issue is highly controversial due to the unclear sense of Art. 47943 CCP, which says that a judgement forbidding use of a standard term held unfair and ordering its registration shall, if final and definitive, bind third parties as of the registration of such term („extended binding effect” doctrine). However, which specific third parties are to be bound and which specific matters are to be affected under the extended binding effect doctrine is subject to debate. I believe the right approach is that the registration of a term as unfair means only that it may not be applied by that particular business entity (the defendant in the action to hold the term unfair) in the particular pre-formulated standard contract that was reviewed in the action. Such an interpretation would help overcome what is perceived as a major flaw of the current unfair terms registration system, namely that there is no mechanism for deregistration of such terms.

Keywords: abusive contract terms delivery of declaration of will effects of registration of a clause in the unfair terms register