Numer 1 (70) 2012

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Miesiąc wydania: marzec 2012 r.
Numer: 1 (70) 2012

Spis treści:

Artykuły i rozprawyOrzeczenia i glosyRecenzjeSprawozdaniaBibliografia

 • Prof. zw. dr hab.Eugeniusz Kowalewski, dr Władysław Wojciech Mogilski
  Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń  medycznych
 • Dr Aleksander Raczyński
  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej – wybrane zagadnienia
 • Dr Dariusz Fuchs,  mgr Grzegorz Mikś 
  Możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia  w sytuacjach szczególnych w świetle art. 813 i 814 k.c. – zagadnienia praktyczne
 • Beata Mrozowska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Implementacja  zasady równości płci w ubezpieczeniach

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • Wojciech Kamieński
  *Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 czerwca 2008 r. (XVII AmC 111/07), dotyczącego określenia wartości wykupu jako procentu rezerwy matematycznej

 • rec. Maria Dragun-Gertner
  Jan Łopuski „O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje”
 • rec. Marcin Orlicki
  Marcin Krajewski „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego”
 • ZPB
  Jubileusz  Profesora Jana Łopuskiego Jacek Kliszcz – Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2011

 • Agata Bzdyń
  Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych (Warszawa, 19 września 2011 r.)
 • Monika Wałachowska
  Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa (Toruń, 4-5 października 2011 r.)
 • ISB
  Ubezpieczenia wobec Strategii dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu – Europa 2020 (Warszawa, 26 października 2011 r.)
 • Aleksander Raczyński
  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (szkolenie, Warszawa, 2 grudnia 2011 r.)

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2011 i 2012)

Streszczenia artykułów: English Polski

Tłumaczenie streszczeń artykułów na język angielski – Anna Tulińska

 • Eugeniusz Kowalewski, Władysław Wojciech Mogilski
  Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych

Ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych zostało wprowadzone przez ustawę o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. jako element obowiązującego od 1stycznia 2012 r. systemu kompensacji szkód doznanych przez pacjentów w wyniku świadczeń szpitalnych. System ten został uregulowany w znowelizowanej ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednym z nowych rozwiązań jest pozasądowy tryb orzekania o zdarzeniach medycznych przez powołane w tym celu wojewódzkie komisje.Przedmiotem artykułu jest określenie istoty i charakteru tego ubezpieczenia, w tym jego obowiązkowego charakteru. Biorąc pod uwagę przedmiot ochrony i charakter świadczeń Autorzy uznali, iż ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych jest ubezpieczeniem osobowym, zawieranym na rachunek pacjentów. Kontrowersyjną jest kwestia, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe, gdyż mimo ustawowego obowiązku zawierania przez szpitale umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów, przepisy nie zawierają pozostałych elementów ubezpieczenia obowiązkowego w rozumieniu ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Autorzy wyrażają obawy, czy ubezpieczyciele będą zainteresowani zawieraniem tego nowego i ryzykownego ubezpieczenia. Zastrzeżenia budzi też zasada, że szpital, który nie zawarł umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów, z mocy ustawy przejmuje zobowiązanie do wypłaty należnych pacjentowi świadczeń w zakresie, w jakim odpowiadałby za to ubezpieczyciel, gdyby umowa ubezpieczenia została zawarta. Nie jest to jednak, zdaniem Autorów, odpowiedzialność sprawcza szpitala. Wobec zdecydowanie krytycznej oceny obecnej regulacji prawnej, Autorzy postulują radykalną modyfikację przyjętych rozwiązań.

 • Aleksander Raczyński
  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej – wybrane zagadnienia

Artykuł stanowi analizę oraz próbę oceny ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210), która wejdzie w życie w dniu 11 lutego 2012 r. Artykuł podzielono na trzy części, w ramach których odrębnie przeanalizowano zmianę ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zmianę  zasad ogólnych odnoszących się do wszelkich ubezpieczeń obowiązkowych  oraz szczególnych regulacji dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W odniesieniu do pierwszej z wymienionych wyżej kwestii analizie poddano zmiany reguł dotyczących wymogów potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia oraz składania oświadczeń i zawiadomień w odniesieniu do tych umów.  Na gruncie zasad ogólnych dotyczących wszelkich ubezpieczeń obowiązkowych przeanalizowano nowe ujęcie definicji spełnienia obowiązku ubezpieczenia, nową regulację obowiązku podania przez ubezpieczającego informacji, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy oraz zmienione zasady dotyczące składania zawiadomień i oświadczeń pozostających w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego.Z kolei w ramach tzw. powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych szczególną uwagę zwrócono na sposób rozstrzygnięcia przez ustawodawcę problemu odstąpienia od umowy powszechnego ubezpieczenia obowiązkowego zawieranej na odległość,  zasady liczenia okresu, na jaki zawarto te umowy, a także nową regulację odnoszącą się do obowiązku zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 • Dariusz Fuchs, Grzegorz Mikś
  Możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach szczególnych  w świetle  art. 813 i 814 k.c. – zagadnienia praktyczne

Autorzy omawiają konsekwencje praktyczne i teoretyczne nowelizacji art. 813 oraz 814 kodeksu cywilnego w zakresie możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach szczególnych.  Wskazują na ewolucję omawianych norm oraz na skutki zmian  w prawodawstwie ubezpieczeniowym  w związku z nowelą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z tego powodu autorzy zwracają szczególną uwagę na konsekwencje prawne nowelizacji norm kodeksu cywilnego, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r., a odnosi się przede wszystkim do regulacji umowy ubezpieczenia. Autorzy podnoszą postulat  wnikliwej analizy i recepcji na gruncie umowy ubezpieczenia ogólnych instytucji prawa cywilnego, jak teoria oświadczeń woli czy też ustawowe odstąpienie od umowy. W tekście zawarto także wnioski płynące z kwalifikacji umowy ubezpieczenia jako umowy synallagmatycznej dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej.

 • Beata Mrozowska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Implementacja zasady równości płci w ubezpieczeniach

Artykuł porusza problematykę implementacji w ubezpieczeniach zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. W związku z wydanym w dniu 1 marca 2011 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie C-236/09 (Test-Achats) pojawił się problem praktyczny. Trybunał uznał art. 5 ust. 2 Dyrektywy 2004/113/WE dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, dopuszczający użycie płci jako czynnika w kalkulowaniu składek i świadczeń do celów ubezpieczenia i związanych usług finansowych za nieważny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012 r. Wydanie wyroku w praktyce oznacza, że stosowanie kryterium płci przy wyliczaniu składek ubezpieczeniowych, niezależnie od posiadanych danych statystycznych i aktuarialnych w tym zakresie, zostało uznane za niedopuszczalne. Wyrok wzbudził wiele kontrowersji ze względu na niejasności co do zasad wdrożenia w życie nowych reguł. W konsekwencji działań podjętych przez Komisję Europejską, konsultacji z rządami krajowymi, ubezpieczycielami i klientami, Komisja Europejska sformułowała Wytyczne nr 2012/C 11/01, które mają stanowić wyjaśnienie praktyczne, w jaki sposób państwa członkowskie i ubezpieczyciele mogą dostosować swoją działalność do nowych wymogów. Komisja Europejska w Wytycznych wskazała, że po dniu 21 grudnia 2012 r. zakazane będzie użycie płci jako czynnika w kalkulowaniu składek i świadczeń w stosunku do nowych umów oraz podjęła próbę zdefiniowania, w jaki sposób należy rozumieć „nowe umowy”. Wyraziła też stanowisko, że ubezpieczyciele nadal będą mogli zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje na temat płci lub z nią związane we wskazanych granicach. Artykuł odnosi się do problematyki mocy prawnej wydanych wytycznych oraz skutków implementacji dla polskiej praktyki ubezpieczeniowej, a także problemów prawnych, jakie mogą powstać na ich podstawie.

Translation of Summaries into English – Anna Tulińska

 • Eugeniusz Kowalewski, Władysław W.Mogilski
  The Essence and Nature of the Insurance of Patients against Medical Events

The authors carry out an analysis of the insurance of patients against medical events, introduced in 2011 by the amendment to the law of  2008 about the patient rights.  Such an insurance is the element of a new compensation system of the medical damages resulting from the hospital treatment, which came into force on  1st January 2012. The aim of the article is to determine, among other things, the object and content of patients’ insurance, and especially, its compulsory character. The authors are afraid whether insurers will be interested in offering this new risky product. On the other hand, the principle that hospitals take on obligations to pay out compensation to patients raises doubts. The opinion about a new model of the inquiry of patient’s claims before special committees (WKO) is critical. Some solutions violate the principle of the integrity of the insurance contract and extort the payment of damages from insurers. What is more,  several  regulations are incoherent, defective and harmful to patients. That is why,  the authors call for a radical amendment to the existing regulations. The best solution would be a new law on civil liability for medical damages.

 • Aleksander Raczyński
  Amendment to the Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau and the Insurance Activity Act

The present article aims at analysing and evaluating the Act of 19 August 2011 on the Change of the Act  on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau and several other acts (Journal of Laws of 2011, No 205, item 1210) , which came into force on 11 February 2012. The text has been divided into three parts, in which the following issues have been analysed separately, namely the modification of the Insurance Activity Act, the general principles referring to obligatory insurance,  specific regulations related to the compulsory  motor liability insurance, obligatory farmers’ liability insurance  and obligatory insurance of farm buildings. With reference to the first issue,  the changes of the rules regulating the confirmation of the conclusion of the insurance contract and making declarations and notifications related to these contracts have been presented. As far as the general principles of all obligatory insurance are concerned, the author has discussed a new definition of the fulfillment of the insurance obligation as well as a new regulation of the policyholder’s duty to disclose information requested by the insurer before the conclusion of the agreement and modified rules of making declarations and notifications related to the insurance contract. Moreover, on the grounds of common obligatory insurance, the particular attention has been paid to the legislator’s approach to the issue of termination of the distance-selling  insurance contract, the determination of the period for which the contracts have been concluded as well as the new regulation imposing the duty to return premium for the  unused insurance period.

 • Dariusz Fuchs, Grzegorz Mikś
  Possibilities of Termination of an Insurance Contract in Specific Situations in the Light of Articles  813 and 814 of the Civil Code – Practical Issues

The authors discuss both practical and theoretical consequences of the amendment to Articles 813 and 814 of the Civil Code in respect to the possible termination of an insurance contract in specific situations. They refer to the evolution of the discussed norms and their effects on the insurance legislation resulting from the amendment to the Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Bureau of Motor Insurers. Accordingly, the authors pay  particular attention to the legislative consequences of the amendment to the Civil Code, which came into force on 10 August 2007, and mainly regulates the contract of insurance. They raise a postulate of an in-depth analysis and reception of the general civil law institutions on the grounds of the insurance contract, such as the theory of the declaration of intent  as well as the statutory withdrawal from the contract. Furthermore, the text includes the conclusions drawn from the qualification of the insurance contract  as an synallagmatic contract for the statutory right of the withdrawal from the reciprocal agreement.

 • Beata Mrozowska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Implementation of the principle of the equal treatment of gender in insurance

The article discusses the issue of the implementation of the prohibition of gender discrimination in insurance. There appeared a practical problem in relation to the judgment of the European Union Court of Justice held on 1 March 2011 in case C-236/09 (Test-Achats). The Court declared article 5 sec. 2 of Directive 2004/113/EC which considered the equal treatment of men and women in the scope of access to goods and services and the supply of goods and services, which allowed the criterion of sex as a factor in the calculation of insurance premiums and benefits for the purpose of insurance and related financial services, to be null and void with effect from 21 December 2012. The practical meaning of the judgment is that the usage of the gender criterion in the calculation of insurance premiums, irrespective of the statistical and actuarial data possessed in this area, was declared as inadmissible. The judgment raised many controversies due to its non-transparency as to the rules of the implementation of the new regulation. As a result of the activity of the European Commission, and through consultations with local governments, insurers and clients, the European Commission issued Guidelines 2012/C 11/01 which are said to be the practical clarification of how the Member States and insurers may adjust their activity to the new requirements. The European Commission determined that it would be prohibited to use the gender criterion as a factor in the calculation of insurance premiums and benefits in respect of any new contracts concluded after 21 December 2012. In the guidelines the European Commission made an attempt to define the meaning of the term “new contracts”. It expressed its standpoint that the insurers would still be allowed to collect, store and use the information regarding gender or related within the indicated limits. The article refers to the issue of the validity of the issued guidelines and the effects of the implementation for Polish insurance practices, as well as any legal issues which may arise on their basis.