Konferencja naukowa

Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapraszają na konferencję naukową z okazji 25-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych

12 czerwca (środa) 2019 r.
Warszawski Dom Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5

O konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej tendencjom występującym na rynku ubezpieczeń w związku z nowymi wyzwaniami. Z jednej strony jest to szereg nowych ważnych przepisów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową, które weszły ostatnio w życie, a z drugiej – dynamiczny rozwój nowych rozwiązań technologicznych. Oznacza to konieczność modyfikacji tradycyjnych procesów zawierania umów ubezpieczenia zarówno po stronie zakładów ubezpieczeń, jak i pośredników ubezpieczeniowych.

Prelegenci omówią uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń, szanse, ale i zagrożenia związane z zastosowaniem nowych technologii.

Przedstawią także bariery w prawie unijnym i polskim, utrudniające wykorzystanie w pełni możliwości technologicznych do zautomatyzowania i uproszczenia procesu dystrybucji ubezpieczeń. Szczególną uwagę poświęcą ochronie konsumenta i klienta, analizie wymagań i potrzeb klienta oraz obowiązkom informacyjnym wobec klienta ze strony dystrybutorów ubezpieczeń. Zaprezentują również nowe technologie pozwalające na weryfikację i identyfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej.

Tematyka

 • Dystrybucja ubezpieczeń – szanse i zagrożenia
 • Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń
 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?
 • Aspekty prawne prowadzenia marketingu i reklamy przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Potrzeby i wymagania klienta w ubezpieczeniu OC
 • Wpływ nowych technologii na dystrybucję ubezpieczeń – bariery i ułatwienia w prawie unijnym
 • Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
 • Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu
 • Wykorzystanie nowych technologii przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Prezentacja platformy weryfikacji i identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej UFG
 • Podsumowanie

Program konferencji

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:30 – wystąpienie wstępne: Dystrybucja ubezpieczeń – szanse i zagrożenia – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), redaktor naczelny „Prawa Asekuracyjnego”

10:30 – 12.00 sesja I – Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń. Moderator – dr hab.prof. UG Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański)

Wystąpienia:

 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna? – dr hab. prof. UAM Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ustawowy obowiązek oceny potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach OC – dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Aspekty prawne prowadzenia strategii reklamowej przy dystrybucji ubezpieczeń – Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny)

Panel dyskusyjny sesji I
dr hab.prof. UW Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Gładysz (dyrektor Departamentu Prawnego PZU), Rafał Kaszubowski (prezes Zarządu EIB S.A.)

12:00 – 12:45 lunch

12:45 – 15:00 sesja II – Wpływ innowacyjnych technologii na dystrybucję ubezpieczeń. Moderator – dr hab. prof. ALK Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego)

Wystąpienia:

 • Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń. Wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym – dr hab. prof. UEK Monika Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski)
 • Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce – Piotr Wrzesiński (doktorant na Uniwersytecie Łódzkim)
 • Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu – dr hab. prof. UAM Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kancelaria prawna WKB
 • Wykorzystanie nowych technologii przy dystrybucji ubezpieczeń – Łukasz Marczyk (dyrektor zarządzający praktyki ubezpieczeniowej w Accenture Sp. z o.o.)
 • Prezentacja platformy weryfikacji i identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej UFG – Piotr Dziel (główny analityk Ośrodka Informacji UFG)

Panel dyskusyjny sesji II
Agnieszka Wrońska (prezes Zarządu LINK4 TU S.A.), Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych)

15:00 – 15:30 Podsumowanie

Prelegenci

Zagadnienia i problemy związane z tematyką konferencji przedstawią pracownicy naukowi wyższych uczelni, radcowie prawni i adwokaci oraz przedstawiciele podmiotów rynku ubezpieczeniowego i organizacji samorządowych, specjaliści w zakresie ubezpieczeń i praktycy:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Piotr Dziel (główny analityk Ośrodka Informacji UFG),
 • dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski),
 • Andrzej Gładysz (dyrektor Departamentu Prawnego PZU S.A.,
 • Rafał Kaszubowski (prezes Zarządu EIB S.A.),
 • dr hab. Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Łukasz Marczyk (Accenture Sp. z o.o.),
 • prof. dr hab. Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański),
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny),
 • prof. dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
 • prof. dr hab. Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Monika Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Agnieszka Wrońska (prezes Zarządu LINK-4),
 • Piotr Wrzesiński (doktorant na Uniwersytecie Łódzkim),
 • Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracynych).

Adresaci

Konferencja adresowana jest do: pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli kancelarii prawniczych, pracowników naukowych, pośredników ubezpieczeniowych i innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym.

Formularz rejestracyjny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zmuszeni byliśmy zamknąć listę zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w konferencji otrzymają Państwo e-mailem. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”, Al. Jana Pawła II nr 34 lok.9, 00-141 Warszawa
 2. Pani/Pana dane osobowe zgodnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  – wykonania zadania realizowanego na potrzeby organizacji konferencji pt. „Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych” ;
  – realizacji umów zawartych przez administratora;
  – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  – prawo dostępu do danych osobowych;
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Kontakt

e-mail: fundacja@prawoasekuracyjne.pl
tel. 22 620 60 38