Kodeks etyki wydawniczej

„Prawo Asekuracyjne” kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE (załącznik nr. 1).

I. Polityka redakcyjna

 • Stosowana polityka redakcyjna jest  niezależna  w stosunku do właściciela i wydawcy.
 • Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne.
 • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma, bez ingerencji właściciela i wydawcy.
 • Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
 • Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów.
 • Artykuły recenzowane są zamieszczone w dziale kwartalnika „Artykuły i Rozprawy” i  są oddzielone od nierecenzowanej części czasopisma.
 • Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne, podejmowane przez Kolegium Redakcyjne.
 • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

II. Powinności autorów

 • Na stronie internetowej są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.
 • Autorzy uczestniczą w procesie wzajemnego recenzowania artykułów.
 • Artykuły powinny zawierać wkład własny autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
 • Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami (załącznik nr 2).
 • W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają własny wkład autorski.
 • Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
 • „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie” (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
 • Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

III. Zasady recenzowania tekstów

 • Artykuły i glosy przesłane do publikacji w „Prawie Asekuracyjnym” podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 • W pierwszej kolejności sporządza się recenzję wewnętrzną. Recenzję wewnętrzną sporządza wyznaczony przez Redaktora Naczelnego członek Kolegium Redakcyjnego.
 • W przypadku, gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, tekst zostaje przesłany do recenzji do recenzentów zewnętrznych. Jeżeli recenzja wewnętrzna jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.
 • W odniesieniu do każdego tekstu recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 • Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy recenzentów. Lista recenzentów – ekspertów i autorytetów w określonych dziedzinach nauki – jest zamieszczona na stronie internetowej (lista recenzentów) oraz co najmniej w ostatnim numerze czasopisma wydanym w danym roku. Jest aktualizowana stosownie do potrzeb.
 • Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego artykułu.
 • Redakcja stosuje „double-blind peer review”, co umożliwia uniknięcie konfliktu interesów.
 • Zasady recenzowania są zamieszczone na witrynie wraz z arkuszem recenzyjnym (zasady recenzowania).
 • Redakcja przekazuje artykuł do recenzenta (po usunięciu informacji o tożsamości autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do celów osobistych.
 • Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 • Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
 • Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, powinni zwracać uwagę na podawanie źródeł i aktualność powoływanych przepisów prawnych.
 • Recenzenci oceniając artykuł kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej.
 • Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i terminowo, bez komentarzy osobistych.
 • Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

IV. Obowiązki członków Kolegium Redakcyjnego

 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego są specjalistami (naukowcami lub praktykami) w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, cywilnego i finansowego.
 • Powinni dbać o rozwój „Prawa Asekuracyjnego” oraz jego wysoką jakość merytoryczną i edytorską.
 • Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego dążą do zaspokojenia oczekiwań czytelników i autorów, promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy etyczne.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach kolegium redakcyjnego, w kształtowaniu tematyki kwartalnika i określaniu wyzwań na przyszłość.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie artykułu. Akceptują wyłącznie teksty co do których mają pewność, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone, stosując odpowiednie środki w stosunku do nieuczciwych autorów, np. usunięcie artykułu z witryny itp. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów.
 • Członkowie Kolegium Redakcyjnego są gotowi do zamieszczania krytycznego komentarza do opublikowanego artykułu, zachęcając do dyskusji. Autorzy zakwestionowanych materiałów mają możliwość udzielenia odpowiedzi. W przypadku błędów zamieszczane są odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania.
 • Obowiązkiem Redakcji i Wydawcy jest  ochrona danych osobowych.
 • Redakcja ma obowiązek podjąć działania, polegające nie tylko na odrzuceniu artykułu w przypadku podejrzenia, że artykuł jest plagiatem. Obowiązek ten obejmuje zarówno opublikowane, jak i niepublikowane materiały. Jeśli odpowiedź osoby podejrzanej o plagiat nie jest satysfakcjonująca, zwraca się do stosownych instytucji o zbadanie sprawy. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu rozwiązania problemu.

V. Etyka wydawnicza i własność intelektualna

 • Redakcja monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium Redakcyjnego.
 • Zachowane są normy etyczne i intelektualne.
 • Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
 • W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym materiale redakcja publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, jeśli jest to potrzebne.
 • Redakcja używa wszelkich możliwych środków do wykrywania plagiatów. Pomoc i doradztwo stanowi Zestaw Źródeł z Zakresu Etyki Wydawniczej


Pliki do pobrania: